Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.14.2011.BS

 

Opole, dnia 27 maja  2011 r.
OŚ. 6341. 14. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek Arkadiusza Żurakowskiego z Biura Projektowo - Usługowego AR-DOM w Prudniku – pismo z dnia 26-10-2010 r., działającego na podstawie upoważnienia Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód związane z odwodnieniem dróg, w związku z przebudową dróg powiatowych nr 1174 O (w km 0+000 ÷ 10+620) oraz  nr 1175 O (w km 0+000 ÷ 0+777) relacji Łukowice Brzeskie - Brzeg, na obszarze powiatu brzeskiego na gruntach miasta Brzeg (Rataje, Centrum) oraz gminy Skarbimierz (Łukowice Brzeskie, Małujowice, Zielęcice), przesłany do Starosty Opolskiego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z postanowieniem nr NW-7105-47a/10 z dnia 22-02-2011 r., w poniższym zakresie:
 
I. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych:
 
1.  Na przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego w km drogi powiatowej nr 1174 O 1+650 oraz w km 10+140 Psarskiego Potoku (kanał przerzutowy), polegającą na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i wykonanie w tym miejscu nowego obiektu mostowego – przepustu z blach falistych typu Viacon SuperCor 21B. Dotychczasowe światło mostu: 10,12 m2 , światło nowego obiektu 12,39 m2.
      Lokalizacja – działka nr 565/1 am 3 gmina Skarbimierz, obręb Małujowice.
 
2.  Na przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego w km drogi powiatowej nr 1174 O 9+905 oraz w km 4+580 Potoku Kościelnego, polegającą na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i wykonanie w tym miejscu nowego obiektu mostowego – przepustu z blach falistych typu Viacon SuperCor 21B. Dotychczasowe światło mostu: 9,47 m2, światło nowego obiektu 12,00 m2.
      Lokalizacja – działka nr 567/2, 626, 623/2 am 8 miasto Brzeg, obręb Rataje.
 
3.  Na przebudowę istniejących przepustów pod drogą nr 1174O, o dotychczasowych średnicach od 400 mm do 800 mm na przepusty wykonane z rur karbowanych PVC o średnicy ø 800 mm. Lokalizacja na działkach nr 566 am 3 obręb Małujowice, nr 519/6 am 2,3 obręb Małujowice, nr 422/3 am 2 obręb Zielęcice, nr 35 am 8 obręb Rataje.   
                   
4.  Na przebudowę przepustów pod zjazdami na rowach drogowych z rur karbowanych PVC o średnicy ø 500:
      - przepustów wzdłuż drogi powiatowej nr 1175O - 2 szt.
      - przepustów wzdłuż drogi powiatowej nr 1174O - 141 szt.
 
5.  Na wykonanie wylotów wód opadowych i roztopowych:
      - przebudowa istniejącego wylotu Wl-1 z kanalizacji deszczowej ø 500 do Potoku Kościelna w km 4+859 ( w km DP 1174O – 9+909,80). Lokalizacja wylotu ścieków – działka nr 623/2, 567/2 am 8 obręb Brzeg –Rataje.
      - wykonanie wylotów wód opadowych z przykanalików wpustów ø 300, ø 200 do rowów przydrożnych drogi powiatowej nr 1174O – 48 szt.
 
6.   Na odbudowę rowów drogowych po obu stronach pasa drogowego, lokalizacja rowów w granicach działek pasa drogowego.
 
 
II. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia przebudowywanych dróg powiatowych nr 1174 O oraz 1175 O relacji Łukowice Brzeskie - Brzeg, wylotami ścieków:
 
      - wylotem Wl-1 z kanalizacji deszczowej ø 500 do Potoku Kościelna w km 4+859 ( w km DP 1174O – 9+909,80),
      - wylotem z przykanalika – wylot ozn. Wl-44 do rowu przydrożnego w km 0+150 drogi gminnej w km 0+635 (w drogi powiatowej nr 1175O) na działce nr 354 am 1 obręb Łukowice Brzeskie,
      - wylotami z przykanalików wpustów ø 300, ø 200 do rowów przydrożnych drogi powiatowej nr 1174O – 48 szt.
 
Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:
 

 
lp.
 
nr działki
 
am
 
obręb
 
właściciel
1
352/2, 361, 363, 364, 368
1
Łukowice Brzeskie
 
Powiat Brzeski
2
519/6
2, 3
Małujowice
3
586/1
7
Brzeg-Rataje
4
625, 623/2
8
Brzeg -Rataje
5
35
8
Brzeg -Rataje
6
422/2
1
Zielęcice
7
422/3
2
Zielęcice
8
830
11
Brzeg- Centrum
9
354, 357/1
1
Łukowice Brzeskie
 
Gmina Skarbimierz
10
548/7, 548/11
3
Małujowice
11
509/2
2
Małujowice
12
566
3
Małujowice
Skarb Państwa/ GDDKiA O/Opole
13
567/2, 626
8
Brzeg- Rataje
Skarb Państwa/ Marszałek Województwa Opolskiego – WZMiUW w Opolu Oddz. Brzeg
14
370
1
Łukowice Brzeskie
Skarb Państwa/ PKP – Zakład Linii Kolejowych w Opolu
15
565/1
3
Małujowice
Skarb Państwa/ Dyrekcja Inwestycji Miejskich we Wrocławiu
16
23, 426
8
Brzeg- Rataje
Gmina Miasto Brzeg
17
48/4
3
Małujowice
Skarb Państwa

 
 
 
Z up. Starosty 
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
 
            
 
Wersja XML