Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2011.ZW

 

Opole, dnia 19.05.2011 roku
OŚ.6341.20.2011.ZW
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem z dniem 11.03.2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pana Sebastiana Raudzisa z Biura Obsługi Technicznej „SEWI” z siedzibą: 45-268 Opole ul. Grota Roweckiego 4D/7 działającego na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez panią Marietę Kupka Zastępcę Wójta Gminy Popielów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu na rowie R-25 (225) zlokalizowanym w km 0+431, w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w POPIELOWIE, polegającą na:
 
 1. Rozbiórce istniejącego przepustu na rowie melioracji wodnych szczegółowych     R-25 (225), wykonanego z rur betonowych z betonowymi ściankami czołowymi o poniższych parametrach:
  • km rowu R-25 (225),
  • km rowu: 0+431,
  • km drogi 0+186
  • średnica przepustu f 0,40 m,
  • rzędna dna wlotu 144,48 m npm,
  • rzędna dna wylotu 144,51 m npm (przeciwspadek),
  • skrzyżowanie osi obiektu z osią drogi pod kątem 120o
  • długość przepustu 6,3 m,
  •  

 
 1. Wykonaniu w jego miejscu przepustu, z tworzyw sztucznych wzmacnianych (lub z blachy stalowej, karbowanej lub z rur betonowych), na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-25 (225), o poniższych parametrach:
·        km rowu R-25 (225),
·        km drogi 0+186,
·        średnicy przepustu f 0,80 m,
·        rzędna dna wlotu: 144,60 m npm,
·        rzędna dna wylotu: 144,54 m npm,
·        spadek 0,3%
·        długość 18,75 m,
·        umocnienie dna i skarp rowu na odcinku 10,0 m powyżej i poniżej przepustu płytami ażurowymi 60 cm x 40 cm x 8 cm.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML