Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.28.2011.BS

Opole, dnia 29 kwietnia 2011 r.
OŚ. 6341. 28. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 12-04-2011 r., postępowania na wniosek Waldemara Stolorz, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Władysława Szebiotko KONCEPT WS Sp. z o.o. Sp.K. w Poznaniu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:
-      na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków, zlokalizowanego w km 14+009 cieku Młynówka rzeki Ścinawy Niemodlińskiej (dawne koryto), na działce nr 887 am 11 własność Skarb Państwa, trwały zarząd Marszałek Województwa
-         na odprowadzanie ścieków: wód opadowych i roztopowych, oczyszczanych w separatorze, powstających z odwodnienia terenu rozbudowywanego dworca autobusowego z budową obiektu handlowo usługowego w NIEMODLINIE przy ul. Parkowej, zlokalizowanego na działce nr 886/5 am 11 obręb Niemodlin.
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML