Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.24.2011.BS

 

Opole, dnia 21 kwietnia 2011 r.
OŚ. 6341. 24. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 31 marca 2011 r., postępowania na wniosek  Romualda Maciantowicza, działającego na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Ozimka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - na wprowadzanie wód opadowych z odwodnienia:
- Placu 1-go Maja, ul. Szkolnej - droga gminne
- część ul. Opolskiej, część ul. Ozimskiej – droga powiatowa
w m. SZCZEDRZYK, istniejącym wylotem ø 500 do rowu „bez nazwy” w km 0+040,   zlokalizowanym na działce nr 492 am 1 obręb Szczedrzyk – własność Gmina Ozimek.
 
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML