Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS

 

Opole, dnia 14 kwietnia 2011 r.
OŚ. 6341.2.2011.BS
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
         Zgodnie z art. 49, 61§ 4 Kpa w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
o udzieleniu Gminie Dobrzeń Wielki, decyzją nr OŚ. 6341.2.2011.BS z dnia 14 kwietnia 2011 r., pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, dla przedsięwzięcia: rozbudowa dróg gminnych nr 109080 O i 102509 O na odcinku DOBRZEŃ MAŁY – BRZEZIE w km 0+000 ÷ 0+831,34 oraz 0+863,83 ÷ 1+899,43, gm. Dobrzeń Wielki.
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44
- w pokoju nr 51 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14
w godzinach urzędowania.

 

 

Z up. Starosty Opolskiego

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Marek Parfimczyk

Wersja XML