Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.11.2011.BS

 

Opole, dnia 18 marca 2011 r.
OŚ. 6341. 11. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 18-02-2011 r., postępowania na wniosek Andrzeja Sawickiego z Raciborza, działającego na podstawie pełnomocnictwa Z-cy Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Turawa, z dnia 28-12-2010 r. (data wpływu 18-02-2011 r.), w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:
1. na wykonanie urządzeń wodnych - studni do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
2. na szczególne korzystanie z wód - na pobór wód podziemnych do nawodnień szkółki leśnej w Kałach, w ilości: Qmaxh = 45,0 m3/h, Qśrd = 360,0 m3/d, w okresie od 15 marca do 31 października każdego roku. 
 
Lokalizacja studni - działka nr 36 am 3 obręb Nowe Budkowice – PGL LP Nadleśnictwo Turawa.
Zasięg oddziaływania studni przy Qmax h= 45,0m3/h – promień leja depresji R = 256,8 m dla depresji S =3,8 m dotyczy działek nr:
- 36, 37 am 3 obręb Nowe Budkowice – właściciel: Skarb Państwa, zarządca: PGL LP Nadleśnictwo Turawa,
- 367/1 am 1 obręb Kały – właściciel: osoba prywatna.
 
 
 
 
 
           
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML