Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.15.2011.BS

 

Opole, dnia 18 marca 2011 r.
OŚ. 6341. 15. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 01-03-2011 r., postępowania na wniosekTadeusza Hoszowskiego z P.H.U. „ARCUS-2” Hoszowski Tadeusz, Katowice, ul. Józefowska 84/69 - pismo nr Ac17/370/02/2011 z dnia 28-02-2011 r., działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice na odcinku od km 13+947 do km 15+599 w związku z jej przebudową, gm. Komprachcice:
 
1. na wykonanie urządzeń wodnych:
 1. na wykonanie wylotów ścieków:
      - lewostronnego Wy-01 w km 15+590 rzeki Prószkówki (w km drogi 14+680,72)
      - prawostronnego Wy-02 w km 15+590 rzeki Prószkówki (w km drogi 14+670,74)
      - Wy-03 w km 14+301,00 rowu przydrożnego
- Wy-04 w km 14+254,00 rowu przydrożnego
- Wy-05 w km 14+148,50 rowu przydrożnego
- Wy-06 w km 14+108,50 rowu przydrożnego
 
 1. na likwidacje przepustów na rowach przydrożnych – 38 szt.
 2. na wykonanie i przebudowę przepustów na rowach przydrożnych ø 500 – 27 szt. 
 3. na likwidacje i przebudowę rowów przydrożnych
2. na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie oczyszczonych w osadnikach ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia przebudowywanej DW 435 na odcinku od km 13+947 do km 15+599 w Żerkowicach, projektowanymi wylotami ścieków:
 
      - lewostronnym Wy-01 do rzeki Prószkówki w km 15+590 rzeki
      - prawostronnym Wy-02 do rzeki Prószkówki w km 15+590
      - Wy-03 do rowu przydrożnego lewego w km 14+301,00
- Wy-04 do rowu przydrożnego lewego w km 14+254,00
- Wy-05 do rowu przydrożnego lewego w km 14+148,50
- Wy-06 do rowu przydrożnego lewego w km 14+108,50.
 
Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:
- działka nr 465/113 am 1 obreb Żerkowie – właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd: Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Opolu
- działka nr 500/121 am 1 obręb Żerkowie – właściciel: Skarb Państwa
- działka nr 502/125 am 1 obręb Żerkowie – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
- działka nr 498/111 am 1 obręb Chmielowice – właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd: Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Opolu
- działka nr 588/110 am 1 obręb Chmielowice – właściciel: Skarb Państwa
- działka nr 105 am 1 obręb Chmielowice – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 
 
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML