Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS

 

Opole, dnia 3 marca 2011 r.
OŚ. 6341. 2. 2011. BS                                                                                                                   
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art.49, 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust.6, 7, 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami)
 
zawiadamiam,
 
    o wszczęciu, w dniu 11-01-2011 r., postępowania na wniosek  Kazimierza Kurowskiego, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z rozbudową dróg gminnych nr 109080 O i 102509 O na odcinku Dobrzeń Mały – Brzezie w km 0+000 ÷ 0+831,34 oraz 0+863,83 ÷ 1+899,43, gm. Dobrzeń Wielki:
 
I. na wykonanie urządzeń wodnych:
 1. na wykonanie wylotów ścieków do rowu przydrożnego z przykanalików wpustów ulicznych – 7 szt.
 2. na przebudowę rowów przydrożnych:
      - prawostronnego na odcinkach 0+015 ÷ 0+650 oraz 1+090 ÷ 1+550,85
      - lewostronnego na odcinkach 0+607 ÷0+810; 0+878 ÷ 1+455 oraz 1+617,50 ÷ 1+882 
 3. na wykonanie przepustu pod drogą (łączącego rowu przydrożne ) ø 600 w km drogi 0+627,36
 4. na wykonanie przepustów na rowie przydrożnych lewostronnym ø 400 – 7 szt.
 5. na wykonanie wylotów z przebudowywanych rowów przydrożnych:
·         prawostronny rów drogowy w ciągu ul. Brzeziańskiej na odcinku od km 0+015,00 do km 0+650,00 – włączenie w km 0+015 do istniejącego przepustu Ø600 na rowie drogowym prawostronnym i dalej w km 0+000 do rzeki Żydówka w jej km 14+268;
·         prawostronny rów drogowy w ciągu ul. Brzeziańskiej na odcinku od km 1+090,00 do km 1+550,85 – włączenie w km 1+454,81 do istniejącego rowu R-D;
·         lewostronny rów drogowy w ciągu ul. Brzeziańskiej na odcinku od km 0+607,00 do km 0+810,00 – włączenie w km 0+627,36 do projektowanego przepustu Ø600 pod drogą;
·         lewostronny rów drogowy w ciągu ul. Brzeziańskiej na odcinku od km 0+878,00 do km 1+455,00 – włączenie w km 1+454,81 do istniejącego rowu R-D;
·         lewostronny rów drogowy w ciągu ul. Brzeziańskiej na odcinku od km 1+617,50 do km 1+882,00 – włączenie w km 1+882,00 do rzeki Brzeziczanka w jej km 2+555.
 
II. na szczególne korzystanie z wód na odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych, powstających z odwodnienia drogi gminnej Dobrzeń Mały – Brzezie z odcinków drogi 1+310 ÷1+617 oraz 1+709 ÷ 1+890, do rowu przydrożnego 7 wylotami przykanalików wpustów ulicznych o średnicy ø 200.
 
 
 
Lokalizacja w/w urządzeń wodnych na działkach w obrębie miejscowości: Dobrzeń Mały oraz Brzezie na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i wykonania urządzeń wodnych w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 pok. 51 , w godz. 8.00 - 15.00.
 
Wykaz stron jest również do wglądu w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,   w pokoju nr 7, w godz. 8.00 - 15.00.
 

Z up. Starosty Opolskiego

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML