Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starost Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK

 

Opole,dn.01.03.2011r.
 
OŚ.6228.1.2011.UKK
Obwieszczenie
Na podstawie art.61 § 1 i § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz art.73 ust. 2 art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
Starosta Opolski
zawiadamia
że w dniu 28.02.2011r. zostało wszczęte z urzędu,  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Scalanie gruntów o obszarze 245,8473 ha części obrębu Świerkle, powiat opolski, województwo opolskie”.
Obszar scalenia obejmuje 445 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 245,8473 ha  z czego 437 działek leży w obrębie Świerkle, 5 w obrębie Brzezie, 2 w obrębie Biadacz i jedna w obrębie Dobrzeń Wielki.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału, w każdym jego stadium.
Ponadto informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 pokój 52 w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 730-1530, w terminie 21 dni od dnia umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, strony postępowania mają prawo do zapoznania się z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz do składania uwag i wniosków,
Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy powołanej na wstępie oraz art. 49 Kpa, będą one zawiadamiane o wszelkich czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
1.       Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu www.powiatopolski.pl
2.       Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14
3.       Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
4.       Na tablicy ogłoszeń wsi Świerkle gm. Dobrzeń Wielki
5.       Na tablicy ogłoszeń wsi Brzezie gm. Dobrzeń Wielki
6.       Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany,
7.       Na tablicy ogłoszeń wsi Biadacz gm. Łubniany.
 
Otrzymują:
1.       Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
2.       Wójt Gminy Łubniany
3.       Wydział Geodezji i Kartografii w/m
4.       Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki
5.       Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Świerkle gm. Dobrzeń Wielki
6.       Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Brzezie gm. Dobrzeń Wielki
7.       Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wsi Biadacz gm. Łubniany,
8.       a/a OŚ
 

 

Wersja XML