Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.4.2011.BS

 

Opole, dnia 3 marca 2011 r.
OŚ. 6341. 4. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 17-01-2011 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek Daniela Dańko Prokurenta Sp. z o.o Himmel i Papesch w Czarnowąsach przy ul. Jagiełły 39, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego – obudowę istniejącego wylotu rurociągu ø 800 na rowie R-A w km 1+180 oraz na szczególne korzystanie z wód – na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-A w km 1+180, oczyszczonych w separatorze ścieków deszczowych z odwodnienia:
- terenu zakładu Himmel i Papesch przy ul Jagiełły 39 w Czarnowąsach (droga wewnętrzna + parking o pow. F1 = 0,2 ha
- teren składowy zakładu (pozostała część zakładu Himmel i Papesch) o pow. F2 = 0,9 ha
- połowa pasa drogowego ul. Jagiełły o długości 400 m (tj. 100 m poniżej wlotu z rowu drogowego do przedmiotowej istniejącej kanalizacji deszczowej ø 800 na terenie zakładu Himmel i Papesch oraz ok. 300 m powyżej tego wlotu, o pow. F3 = ok. 1 ha. 
Łączna obliczeniowa ilość odprowadzanych wód Q = 232,0 l/s. 
 
Lokalizacja wylotu ścieków – działka nr 767/168 am 2 obręb Czarnowąsy - własność: Staisz Klara, Staisz Łucja.
Zasięg oddziaływania (rów) - działka nr 706/163, 707/164 am 2 obręb Czarnowąsy – własność: Komor Maria, Komor Gotfryd.
Rów jest w administrowaniu Gminnej Spółki Wodnej w Dobrzeniu Wielkim.
 
 
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML