Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-107/10

 

Opole, dnia 28.02.2011 roku
OŚ.ZW 6223-107/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 30.12.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Zbigniewa Świderskiego Dyrektora Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą: 45-031 Opole ul. Malczewskiego 1 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: Pruskowskiego (Potoku) polegające na ich piętrzeniu i poborze oraz ich zrzucie po wykorzystaniu do rzeki Libawy dla potrzeb Stawów rybnych kompleks POLIWODA, stawy oznaczone jako Etap I-III numerami 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 i 36 o powierzchni lustra wody Fl.w.= 20,89 ha, zlokalizowane na działkach nr 343/75, 15/8, 281/130, 306/130 a.m. 3 obręb Biestrzynnik gm. Ozimek, stanowiących własność wnioskodawcy
 
Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 1. Piętrzeniu wód:
  1. Pruskowskiego (Potoku):
a.        w km 0+610 za pomocą istniejącego jazu betonowego z zamknięciami szandorowymi (budowla nr 1) o świetle B = 2,47 m do rzędnej 191,25 m npm w okresie całego roku,
2.    na stawach:
a.        nr 18 za pomocą mnicha żelbetowego typ „MNm-4” (budowla nr 11) o średnicy leżaka f 0,60 m i długości leżaka L = 20 m do rzędnej 191,00 m npm w okresie od 15.02. do 15.10. każdego roku,
b.        nr 19 za pomocą mnicha żelbetowego typ „MNm-4” (budowla nr 21) o średnicy leżaka f 0,60 m i długości leżaka L = 32,5 m do rzędnej 190,00 m npm w okresie od 15.02. do 15.10. każdego roku,
c.         nr 20 za pomocą mnicha żelbetowego typ „MNm-4” (budowla nr 22) o średnicy leżaka f 0,30 m i długości leżaka L = 27 m do rzędnej 190,00 m npm w okresie od 15.02. do 15.10. każdego roku,
d.        nr 21 za pomocą mnicha żelbetowego (budowla nr 25) o średnicy leżaka   f 0,35 m i długości leżaka L = 17 m do rzędnej 190,00 m npm w okresie od 15.02. do 15.10. każdego roku,
e.        nr 22 za pomocą mnicha żelbetowego (budowla nr 28) o średnicy leżaka f 0,60 m i długości leżaka L = 24 m do rzędnej 190,00 m npm w okresie od 15.02. do 15.10. każdego roku,
f.          nr 25 za pomocą mnicha żelbetowego typ „MNm-4” (budowla nr 20) o średnicy leżaka f 0,30 m i długości leżaka L = 23 m do rzędnej 190,00 m npm w okresie od 15.02. do 15.02. każdego roku,
g.        nr 27 za pomocą mnicha żelbetowego typ „MNm-4” (budowla nr 32) o średnicy leżaka f 0,35 m i długości leżaka L = 13 m do rzędnej 190,00 m npm w okresie od 15.02. do 15.10. każdego roku,
h.        nr 36 za pomocą mnicha żelbetowego typ „MNm-4” (budowla nr 26) o średnicy leżaka f 0,40 m i długości leżaka L = 12 m do rzędnej 190,00 m npm w okresie od 15.02. do 15.10. każdego roku,
3.    na doprowadzalniku „B” w km 0+004 zapomocą zastawki betonowej typ „B-2” (budowla nr 15) o świetle b = 0,70 m i rzędnej piętrzenia 191,25 m npm w celu odcięcia dopływu wody z doprowadzalnika „A” na doprowadzalnik „B”, w okresie od 15.10. do 15.02. każdego roku kiedy staw nr 18 opróżniony jest z wody.
 
 1. Poborze wód z Pruskowskiego (Potoku) w km 0+610, w okresie od 15.02. do 15.10. za pomocą ujęcia brzegowego w formie rurociągu (przepustu) betonowego f 0,40 m i długości L = 4,0 m (budowla nr 1’) i doprowadzenie jej na doprowadzalnik „A” (rów otwarty, częściowo zarurowany o łącznej długości L = 1066 m), a następnie na:
 
o     doprowadzalnik „B” (rów otwarty) o ogólnej długości 180 m w km 1+004    i dalej na staw nr 18 za pomocą mnicha żelbetowego wlotowego typ MNm-4 (budowla nr 13) o średnicy leżaka f 0,60 m i długości leżaka L = 15 m usytuowanego w km 0+180 doprowadzalnika „B”,
o       doprowadzalnik „A-1” (rów otwarty) o ogólnej długości 174 m w km 0+410 i dalej na staw nr 19 za pomocą mnicha żelbetowego wlotowego typ MNm-4 (budowla nr 19) o średnicy leżaka f 0,60 m i długości leżaka L = 8 m usytuowanego w km 0+173 doprowadzalnika „B”,
o       staw nr 25 za pośrednictwem mnicha wlotowego typ MNm-4 (budowla nr 4) o średnicy leżaka f 0,60 m i długości L = 8 m usytuowanego w km 0+322 doprowadzalnika „A”,
o       staw nr 36 za pośrednictwem mnicha wlotowego typ MNm-4 (budowla nr 6) o średnicy leżaka f 0,30 m i długości L = 12 m usytuowanego w km 0+060 doprowadzalnika „A”,
o       budowlę ujęciową betonową (budowla nr St-1) wlot do rurociągu zasilającego „Rd-1” o średnicy leżaka f 0,35 m usytuowanego w km 0+000 doprowadzalnika „A” i zasilającego:
- staw nr 22 poprzez studnię rozdziału wody (budowla nr S-11) usytuowaną na rurociągu w km 0+018 i dalej rurociągiem betonowym f 0,35 m długości L = 17 m,
- staw nr 27 poprzez studnię rozdziału wody (budowla nr S-2) usytuowaną na rurociągu km 0+062 i dalej rurociągiem f 0,30 m długości L = 4 m,
- staw nr 20 poprzez rurociąg „Rd-4” f 0,30 m i studnię rozdziału wody „S-1” usytuowaną w km 0+033 tego rurociągu i dalej rurociągiem betonowym f 0,30 m długości L = 11 m,
- staw nr 21 poprzez rurociąg „Rd-4” f 0,30 m i studnią rozdziału wody „S-1” usytuowaną w km 0+033 tego rurociągu i dalej rurociągiem betonowym f 0,30 m i długości L = 18 m,
 
w poniższych terminach i ilościach:
 
1.      15.02. do 28.02. każdego roku w ilości Q = 112 dm3/s, Qmaxh= 404 m3/h,  Qśrd= 9677 m3/d na zalew i podtrzymanie zalewu stawów,
2.      01.03. do 31.03. każdego roku w ilości Q = 115 dm3/s, Qmaxh= 415 m3/h, Qśrd= 9936 m3/d na zalew i podtrzymanie zalewu stawów,
3.      01.04. do 31.05. każdego roku w ilości Q = 28 dm3/s, Qmaxh= 101 m3/h, Qśrd= 2419 m3/d na podtrzymanie zalewu,
4.      01.06. do 31.07. każdego roku w ilości Q = 31 dm3/s, Qmaxh= 112 m3/h, Qśrd= 2678 m3/d na podtrzymanie zalewu,
5.      01.08. do 31.08. każdego roku w ilości Q = 30 dm3/s, Qmaxh= 108 m3/h, Qśrd= 2592 m3/d na podtrzymanie zalewu,
6.      01.09. do 30.09. każdego roku w ilości Q = 28 dm3/s, Qmaxh= 101 m3/h, Qśrd= 2419 m3/d na podtrzymanie zalewu,
7.      01.10. do 15.10. każdego roku w ilości Q = 24 dm3/s, Qmaxh= 87 m3/h, Qśrd= 2074 m3/d na podtrzymanie zalewu,
 
 1. Zrzucie wód z tytułu ich spuszczania ze stawów:
 
-          nr 18 za pośrednictwem mnicha żelbetowego zrzutowego (budowla nr 11) typ MNm-4 o średnicy leżaka f 0,60 m i długości L = 20 m do rzeki Libawy w km 6+530,
-          nr 19 za pośrednictwem mnicha żelbetowego zrzutowego (budowla nr 21) typ MNm-4 o średnicy leżaka f 0,60 m i długości L = 32,5 m do odłówki i dalej rurociągiem f 0,60 m długości L = 14 m do rzeki Libawy w km 5+932,
-          nr 25 za pośrednictwem mnicha żelbetowego zrzutowego (budowla nr 20)    MNm-4 o średnicy leżaka f 0,30 m i długości L = 23 m do stawu nr 19 i dalej do rzeki Libawy w km 5+932 poprzez budowlę nr 21,
-          nr 20 za pośrednictwem mnicha żelbetowego zrzutowego (budowla nr 22) MNm-4 o średnicy leżaka f 0,30 m i długości L = 27 m do odłówki betownowej    i dalej rurociągiem f 0,60 m długości L = 14 m do rzeki Libawy w km 5+932,
-          nr 21 za pośrednictwem mnicha żelbetowego zrzutowego (budowla nr 25) o średnicy leżaka f 0,35 m i długości L = 17 m do rzeki Libawy w km 5+756,
-          nr 27 za pośrednictwem mnicha żelbetowego zrzutowego (budowla nr 32) o średnicy leżaka f 0,35 m i długości L = 13 m do rurociągu zrzutowego „Rz-3” i dalej do rzeki Libawy w km 5+756,
-          nr 36 za pośrednictwem mnicha żelbetowego zrzutowego (budowla nr 26) o średnicy leżaka f 0,4 m i długości L = 12 m do rurociągu zrzutowego „Rz-3” i dalej do rzeki Libawy w km 5+756,
-          nr 22 za pośrednictwem mnicha żelbetowego zrzutowego (budowla nr 28) o średnicy leżaka f 0,60 m i długości L = 24 m do odłówki betonowej i dalej rurociągiem f 0,60 m długości L = 20 m do rzeki Libawy w km 5+483
 
w poniższych terminach i ilościach:
 
1.      15.10. do 15.11. każdego roku przez okres 20 dni w ilości Q = 128 dm3/s, Qmaxh= 461 m3/h, Qśrd= 11059 m3/d.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
Wersja XML