Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.7.2011.BS

 

Opole, dnia 21 lutego 2011 r.
OŚ. 6341. 7. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 25-01-2011 r., postępowania na wniosek  Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, w związku z planowaną przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 46 w km 94+894 z droga powiatową nr 1720 O (ul.Sztonyka i ul.Ciepielowicka) w m. DĄBROWA :
1. na wykonanie urządzeń wodnych:
a.        na zarurowanie istniejących rowów przydrożnych kanałami o średnicach ø 600 i ø 800, na odcinkach:
       - rów lewostronny od km 94+908 do km 94+964 oraz 94+965 do km 94+ 994
       - rów prawostronny od km 94+859 do km 94+862
b.        na likwidacje istniejącego przepustu pod droga krajową w km 94+946 o średnicy ø 800
c.        na wykonanie przepustu pod drogą krajową 46 w km 94+959 – przepust betonowy o przekroju gardzielowym 1200/900 mm
d.         wykonanie dwóch wylotów z rowów krytych lewostronnych do rowu melioracyjnego R-F 12: wylot WY 1 – w km 95+964 oraz wylot WY 2 – w km 95+965;
2. na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia zlewni przebudowywanego skrzyżowania, do rowu R-F 12 w km 0+750, w ilości Q obl. = 1443 l/s w tym:
      - z terenu Gminy Dąbrowa – Q = 1001,00 l/s
      - z terenu drogi powiatowej – Q = 156,00 l/s
      - z terenu drogi krajowej – Q = 286,00 l/s
     poprzez projektowane wyloty WY1 oraz WY 2. 
Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych:
- 540 am 2 obręb Dąbrowa – właściciel: Skarb Państwa
- 193/2 am 2 obręb Dąbrowa – właściciel: Skarb Państwa.
.
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML