Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.1.2011.BS

 

Opole, dnia 11 lutego 2011 r.
OŚ. 6341. 1. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 04-01-2011 r., postępowania na wniosek Wójta Gminy Dąbrowa, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych: na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu ścieków do rowu R-15a oraz modernizację rowu leśnego na długości L= 95,0 m oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dróg gminnych: ul. Karczowskiej oraz docelowo ul. Brzozowej, Dąbrowskiego, Kościuszki, Dębowej w m. DĄBROWA do rowu R-15a w km 0+530.
Lokalizacja urządzeń wodnych:
- wylotu ścieków – działka nr 418/2 am 2 obręb Dąbrowa - własność: Gminy Dąbrowa
- rowu leśnego – działka nr 580 am 2 obręb Dąbrowa - własność: Skarb Państwa, zarządca: PGL LP Nadleśnictwo Opole.
 
 
 
 
            
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML