Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-18 /10

 

Opole, dnia 17 lutego 2011 r.
OŚ. BSz -6223 -18 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 01-04-2010 r., postępowania na wniosek Dyrektora zakładu Vitroterm-Murów SA, 46-030 Murów, ul.Wolności 33, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego RC-3 w km 0+267, poprzez istniejący wylot kanału ø 200 w studzience nr 3 oczyszczonych ścieków przemysłowych powstających w wyniku prowadzonych procesów technologicznych na terenie zakładu.
Organ rozpatrując przedmiotowy wniosek zakładu odmówił udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji OŚ.BSz -6223 -18 /10   z dnia 26-05-2010 r., w oparciu o § 11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984 ze zmianami), dotyczące wprowadzania ścieków do ziemi, w związku z art. 31 ust.5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz. U. nr 239, poz. 2019 ze zmianami). 
Zakład w dniu 11-06-2010 r. złożył odwołanie od przedmiotowej decyzji. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozpatrzył odwołanie zakładu, decyzją nr DN-NW-410/45/o/10 z dnia 19-11-2010 r., uchylając zaskarżoną decyzję w całości i przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. 
 
Lokalizacja urządzeń wodnych – wylotu ścieków do zarurowanego na terenie zakładu rowu RC-3 poprzez studnię połączeniową :
- działka nr 348/2 am 4 obręb Murów - właściciel: Vitroterm-Murów S.A. w Murowie
Zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód – odprowadzanych ścieków:
- działka nr 280 am 1 obręb Murów - właściciel: Gmina Murów.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML