Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10

 

Opole, dnia 25 stycznia 2011 r.
OŚ.ZW 6223-83/10                                                                                                                       
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7, 9  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami)
zawiadamiam,
 
o wszczęciu, w dniu 08.11.2010 r, postępowania na wniosek Tadeusza Hoszowskiego z P.H.U. „ARCUS-2” z Katowic, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zastępcę Dyrektora d/s Technicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pana Jerzego Waliczka, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach przebudowydrogi wojewódzkiej nr 414 relacji: Opole - Prudnik na odcinku Przysiecz – Dzików w km drogi od 20+200 do km 25+011, gm.Prószków:
 
I.        Na wykonanie urządzeń wodnych:
 1. Trzech wylotów ścieków z kanalizacji deszczowej zbiorczej do rowów przydrożnych:
- rów lewy – wylot W1 w km drogi 23+446,87
            - rów prawy – wylot W2 w km drogi 22+140,20,   W3 w km drogi 21+044,80  
 1. Ścieków skarpowych z przykanalików wpustów ulicznych - 17 szt. oraz 1 z przykanalika wpustu do rowu przydrożnego.
 2. Rowów przydrożnych trawiastych (w części rowy szczelne)  
 
II.     Na rozbiórkę rowów przydrożnych.
 
III.   Na przebudowę rowów przydrożnych.  
 
IV. Na wykonanie, przebudowę, rozbiórkę 61 przepustów na rowach przydrożnych:
           - do rozbiórki – 6 szt.
           - do wykonania – 37 szt.
           - do przebudowy – 18 szt.
Uwaga:
rów przydrożny lewy na odcinku od km drogi 22+865 do km 23+396,35 pokrywa się
z rowem melioracyjnym R-14 na tym odcinku przewidziano 8 przepustów do przebudowy oraz 1 przepust do wykonania;
 
V.     Na rozbiórkę jednego przepustu pod drogą w km 20+720,60 ø 1000 mm.
 
VI. Na wykonanie włączeń rowów przydrożnych do rowów i cieków:
 1. rów lewy w km drogi 22+183,58 do rowu R-E w km 0+551,
 2. rów prawy w km drogi 22+183,58 do rowu R-E w km 0+567,
 3. rów lewy w km drogi 23+394,35 do rzeki Prószkówki (brzeg lewy) w km 31+042,
 4. rów lewy w km drogi 23+394,35 do rzeki Prószkówki (brzeg prawy) w km 31+042,
 5. rów prawy w km drogi 23+398,35 do rzeki Prószkówki (brzeg lewy) w km 31+059,
 6. rów prawy w km drogi 23+398,35 do rzeki Prószkówki (brzeg prawy) w km 31+059,
 7. rów lewy w km drogi 23+991,30 do rowu leśnego bez nazwy w km 0+534,
 8. rów prawy w km drogi 23+991,30 do rowu leśnego bez nazwy w km 0+520,
 9. rów prawy w km drogi 23+981,17 do rowu leśnego bez nazwy w km 0+510.
VII.      Na szczególne korzystanie z wód: na odprowadzanie oczyszczonych  ścieków deszczowych  do rowów przydrożnych:
1.      poprzez 3 wyloty z kanalizacji deszczowej zbiorczej W1, W2, W3,
2.      z wpustów ulicznych odprowadzanych przykanalikiem – 1 szt. oraz ściekami skarpowymi – 17 szt.
 
Lokalizacja urządzeń wodnych na działkach w obrębie miejscowości: Przysiecz, Ligota Prószkowska na terenie gminy Prószków.
 
Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i wykonania urządzeń wodnych w załączniku do niniejszego zawiadomienia. 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 pok. 51 w godz. 8.00 - 15.00.
 
       Wykaz stron jest również do wglądu w Wydziale Gospodarki i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Prószkowie, w pokoju nr 25 w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
Obwieszczenie wywieszono dnia: ……………………………………
 
Wersja XML