Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-15/10

 

Opole, dnia 17.01.2011 roku
OŚ.ZW 6224-15/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 08.11.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pana Tadeusza Hoszowskiego z P.H.U. „ARCUS-2” Hoszowski Tadeusz z siedzibą: 40-145 Katowice ul. Józefowska 84/69 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Jerzego Waliczka Zastępcę Dyrektora d/s Technicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 127 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na rzece Prószkówce oraz 2 przepustów na rowach: melioracji wodnych szczegółowych R-E i leśnym bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 relacji Opole – Prudnik na odcinku Przysiecz-Dzików, polegające na:
 
 1. Rozbiórce istniejącego mostu M-01, zlokalizowanego w km 31+050 rzeki Prószkówki, o konstrukcji łukowej wykonanej z kamienia ciosanego o poniższych parametrach:
  • km rzeki 31+050,
  • km drogi 23+396
  • liczba przęseł 1,
  • światło poziome mostu 3,50 m,
  • światło pionowe mostu 2,00 m,
  • skrzyżowanie osi obiektu z osią drogi pod kątem 77o
  • szerokość jezdni 2 x 3,00 m,
 
 1. Wykonaniu w jego miejscu mostu M-01 o konstrukcji jednoprzęsłowej, ustroju nośnym ramy monolitycznej otwartej, o poniższych parametrach:
·        km rzeki 31+050,
·        km drogi 23+396
·        liczba przęseł 1
·        światło poziome mostu 6,50 m,
·        światło pionowe mostu 2,20 m,
·        rzędna spodu konstrukcji mostowej 179,26 m npm,
·        umocnienie skarp cieku pod mostem w km od 31+037 do km 31+062:
- stopa skarpy: podwójna kiszka faszynowa 2 x f 20 cm,
- skarpa: płyty ażurowe 90 cm x 60 cm x 10 cm, powyżej obsiew mieszanką traw,
- dno: narzut kamienny z kamienia o grubości 10 cm warstwą 20 cm.
 
 
 1. Przebudowie 4 końcowych odcinków rowów otwartych, nieumocnionych (trawiastych) o nieregularnym przekroju i szerokości dna około 0,50 m, odwadniających obie strony drogi, na rowy o poniższych parametrach:
a.    rów lewostronny (patrząc w kierunku na Prudnik) zarurowany - przepust
zlokalizowany w km drogi 23+394,
materiał: HDPE
długość odcinka zarurowanego (przepustu): 5,3 m,
średnica: 0,50 m,
sposób umocnienia wlotu: narzut kamienny,
sposób umocnienia wylotu: płyty ażurowe,
rzędna dna na wlocie: 177,27 m npm,
rzędna dna wylotu: 177,16 m npm,
spadek zarurowanego dna rowu (przepustu): 2,07%
uchodzącego na lewym brzegu rzeki Prószkówki w km 31+042,
rzędna dna rzeki Prószkówki w miejscu ujścia do niej rowu 176,80 m npm,
b.    rów lewostronny (patrząc w kierunku na Prudnik) otwarty
zlokalizowany w km drogi 23+394,
długość umocnienia 6,0 m,
sposób umocnienia: płyty ażurowe na podsypce cementowo-piaskowej,
szerokość dna rowu 0,50 m,
głębokość rowu 1,20 m,
nachylenie skarp od 1 : 1,5,
spadek dna rowu: 1,68%,
rzędna dna na wylocie 177,16 m npm
uchodzącego na prawym brzegu rzeki Prószkówki w km 31+042
rzędna dna rzeki Prószkówki w miejscu ujścia do niej rowu 176,80 m npm,
c.    rów prawostronny (patrząc w kierunku na Prudnik) otwarty
zlokalizowany w km drogi 23+398,
długość umocnienia 6,0 m,
sposób umocnienia: płyty ażurowe na podsypce cementowo-piaskowej,
szerokość dna rowu 0,50 m,
głębokość rowu 1,30 m,
nachylenie skarp od 1 : 1,5,
spadek dna rowu: 1,39%,
rzędna dna na wylocie 177,11 m npm
uchodzącego na lewym brzegu rzeki Prószkówki w km 31+059
rzędna dna rzeki Prószkówki w miejscu ujścia do niej rowu 176,83 m npm,
d.    rów prawostronny (patrząc w kierunku na Prudnik) zarurowany - przepust
zlokalizowany w km drogi 23+398,
materiał: HDPE
długość odcinka zarurowanego (przepustu): 5,9 m,
średnica: 0,50 m,
sposób umocnienia wlotu: narzut kamienny,
sposób umocnienia wylotu: płyty ażurowe,
rzędna dna na wlocie: 177,27 m npm,
rzędna dna wylotu: 177,11 m npm,
spadek zarurowanego dna rowu (przepustu): 2,71%
uchodzącego na prawym brzegu rzeki Prószkówki w km 31+059,
rzędna dna rzeki Prószkówki w miejscu ujścia do niej rowu 176,83 m npm,
 1. Rozbiórce istniejącego przepustu P1 na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-E, o konstrukcji płyty kamienno-betonowej ułożonej na murze kamiennym o poniższych parametrach:
  • km rowu R-E 0+559,
  • km wlotu: 0+566,
  • km wylotu: 0+552,
  • km drogi 22+183
  • światło poziome przepustu 0,90 m,
  • światło pionowe przepustu 1,60 m,
  • rzędna wlotu 176,84 m npm,
  • rzędna dna wylotu 176,83 m npm,
  • skrzyżowanie osi obiektu z osią drogi pod kątem 90o
  • długość przepustu 13,35 m,
 
 1. Wykonaniu w jego miejscu przepustu, z blachy stalowej, spiralnie karbowanej, P1 na rowie melioracji wodnych szczegółowych R-E, o poniższych parametrach:
·        km rowu R-E 0+559,
·        km wlotu: 0+567,
·        km wylotu: 0+551,
·        km drogi 22+183
·        średnicy f 1,5 m,
·        rzędna dna wlotu: 176,43 m npm,
·        rzędna dna wylotu: 176,35 m npm,
·        spadek 0,5%
·        długość 16,72 m,
·        umocnienie dna i skarp rowu 2,5 m powyżej i poniżej przepustu brukowcem na podsypce cementowo piaskowej.
 
 1. Rozbiórce istniejącego przepustu P2 na rowie leśnym (bez nazwy), o konstrukcji płyty kamienno-betonowej ułożonej na murze kamiennym o poniższych parametrach:
  • km rowu 0+524,
  • km wlotu: 0+531,
  • km wylotu: 0+518,
  • km drogi 23+990
  • światło poziome przepustu 0,90 m,
  • światło pionowe przepustu 0,50 m,
  • rzędna wlotu 181,70 m npm,
  • rzędna dna wylotu 181,72 m npm,
  • długość 12,1 m,
  • skrzyżowanie osi obiektu z osią drogi pod kątem 90o
  • długość przepustu 12,10 m,
 
 1. Wykonaniu w jego miejscu przepustu P2 na rowie leśnym (bez nazwy), z blachy stalowej, spiralnie karbowanej o poniższych parametrach:
·        km rowu 0+526,
·        km wlotu: 0+534,
·        km wylotu: 0+520,
·        km drogi 23+991
·        średnicy f 1,4 m,
·        rzędna dna wlotu: 181,87 m npm,
·        rzędna dna wylotu: 181,80 m npm,
·        długość 14,27 m,
·        spadek 0,5%,
·        umocnienie dna i skarp rowu 16,6 m powyżej i poniżej przepustu brukowcem na podsypce cementowo piaskowej.
 
 
  
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 

 

Wersja XML