Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-66/10

 

Opole, dnia 3 stycznia 2011 r.
OŚ. BSz – 6223 – 66 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
o wszczęciu w dniu 26-10-2010 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - na wprowadzanie wód opadowych do rowów przydrożnych, z odwodnienia z odcinka drogi krajowej nr 46 w miejscowości Michałówek przysiółek Sosnówka, z odcinka drogi od km 87+363 do km 87+844, istniejącymi wylotami Z1, Z2, Z3 zlokalizowanymi:
- wylot Z1 w km 87+363 drogi krajowej 46 – lewa strona drogi
- wylot Z2 w km 87+805 drogi krajowej 46 – lewa strona drogi
- wylot Z3 w km 87+844 drogi krajowej 46 – prawa strona drogi
na działce nr 83 am 3 obręb Michałówek – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: GDDKiA O/Opole.
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML