Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-16/10

 

Opole, dnia 17.12.2010 roku
OŚ.ZW 6224-16/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 18 listopada 2010 r. na wniosek pana Krzysztofa Zdzisława Trusza pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z siedzibą: 45-084 Opole ul. Strzelców Bytomskich 7, działającego z upoważnienia udzielonego mu przez Zastępcę Dyrektora pana Romana Figurę, zostało wszczęte postępowanie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na Kanale Trzęsińskim w km 2+600 w ciągu nowoprojektowanego, odcinka drogi powiatowej nr 1705 O, relacji Zawada – Dobrodzień w km 6+705 (powstałego w wyniku przełożenia 359 m odcinka tej drogi w km od 6+546 do km 6+905) oraz wykonanie rowów odwadniających (po prawej i po lewej stronie) na całej długości w/w odcinka drogi powiatowej w m. Turawa ul. Świerkowa gm. Turawa, polegające na:
 
 1. Wykonaniu jednootworowego przepustu drogowego klasy B, wykonanego z rury spiralnie karbowanej DV 1000 HELCOR, typ karbu D2 100 mm x 20 mm o średnicy wewnętrznej fwew.1000 mm, ze ściankami czołowymi na wlocie i wylocie o długości 4,20 m i grubości 0,30 m, o poniższych parametrach:
  • lokalizacja:
-    przepust zlokalizowany jest w km 6+705 drogi powiatowej nr 1705 O relacji Zawada - Dobrodzień, w km 2+600 Kanału Trzęsińskiego,
·        długość osiowa 25 m,
·        długości rzeczywistej 26 m,
·        spadek dna 0,5%,
·        rzędna dna wlotu 163,94 m npm,
·        rzędna dna wylotu 163,80 m npm,
·        kąt skrzyżowania z osią drogi 44,63o,
·        umocnienie dna i skarp Kanału w obrębie wlotu i wylotu płytami żelbetowymi, ażurowymi, prefabrykowanymi gr. 10 cm na podsypce piaskowej na długości 4,00 m.
 
 1. Wykonaniu (przełożeniu trasy) 4 końcowych odcinków rowów odwadniających po obu stronach drogi o poniższych parametrach:
1.    odcinka rowu lewostronnego (patrząc w kierunku na Rzędów)
w km drogi od 6+546 (km roboczy 0+000) do osi wylotu przepustu drogowego w km drogi 6+705 (km roboczy 0+159),
długość odcinka rowu: 159 m,
szerokość dna rowu 0,40 m,
głębokość rowu od 0,93 m (w km 6+546) do 2,53 m (w km 6+705)
nachylenie skarp od 1 : 1,5 do 1 : 3
średni spadek dna rowu: 1,00%
uchodzącego na lewym brzegu Kanału Trzęsińskiego w km 2+588
2.    odcinka rowu lewostronnego (patrząc w kierunku na Rzędów)
w km drogi od 6+905 (km roboczy 0+359) do osi wylotu przepustu drogowego w km drogi 6+705 (km roboczy 0+159),
długość odcinka rowu: 200 m,
szerokość dna rowu 0,40 m,
głębokość rowu od 2,53 m (w km 6+705) do 0,98 m (w km 6+905)
nachylenie skarp od 1 : 1,5 do 1 : 1,6,
średni spadek dna rowu: 0,77%
uchodzącego na prawym brzegu Kanału Trzęsińskiego w km 2+588
3.    odcinka rowu prawostronnego (patrząc w kierunku na Rzędów)
w km drogi od 6+546 (km roboczy 0+000) do osi wylotu przepustu drogowego w km drogi 6+716 (km roboczy 0+170),
długość odcinka rowu: 170 m,
szerokość dna rowu 0,40 m,
głębokość rowu od 1,43 m (w km 6+546) do 2,76 m (w km 6+716)
nachylenie skarp od 1 : 1,5 do 1 : 1,9
średni spadek dna rowu: 0,34%
uchodzącego na lewym brzegu Kanału Trzęsińskiego w km 2+613
4.    odcinka rowu prawostronnego (patrząc w kierunku na Rzędów)
w km drogi od 6+905 (km roboczy 0+359) do km 6+716 (km roboczy 0+170),
długość odcinka rowu: 189 m,
szerokość dna rowu 0,40 m,
głębokość rowu od 0,98 m (w km 6+905) do 2,76 m (w km 6+716)
nachylenie skarp od 1 : 1,5 do 1 : 1,6
średni spadek dna rowu: 0,89%
uchodzącego na prawym brzegu Kanału Trzęsińskiego w km 2+613
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML