Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-92/10

 

Opole, dnia 10.12.2010 roku
OŚ.ZW 6223-92/10
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 03.12.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjnego, na wniosek pana Stanisława Harasimiuka z Przedsiębiorstwa Usługowego DOR-MEL z siedzibą w Opolu ul. Kośnego 30/1 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Jacka Stasiaka zam. 45-325 Opole ul. Światowida 2/1, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rowu melioracji wodnych szczegółowych R-1-3 (i R-1-3-3) dla potrzeb projektowanego stawu rybnego, ziemnego, kopanego, przepływowego, zlokalizowanego na działkach nr 547 i 548 a.m. 3 obręb Karłowice gm. Popielów, stanowiącej własność Edyty i Jacka Stasiaka.
 
I. Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 
 1. Poborze wód do stawu z rowu melioracji wodnych szczegółowych R-1-3 (i R-1-3-3) za pomocą przepustu P-1 średnicy f 100 cm, długości L = 8 m zlokalizowanego w km 0+880 w ilości całkowitego przepływu występującego w tym rowie,           w następujących terminach i ilościach:
  1. od 01.02. do 28.02. każdego roku na podtrzymanie zalewu w ilości Q = 1,00 dm3/s, Qmaxh= 3,60 m3/h, Qśrd= 86,40 m3/d,
  2. od 01.03. do 31.05. każdego roku na podtrzymanie zalewu w ilości Q = 2,00 dm3/s, Qmaxh= 7,20 m3/h, Qśrd= 172,80 m3/d,
  3. od 01.06. do 30.06. każdego roku na podtrzymanie zalewu w ilości Q = 1,00 dm3/s, Qmaxh= 3,60 m3/h, Qśrd= 86,40 m3/d,
  4. od 01.07. do 31.08. każdego roku na podtrzymanie zalewu w ilości Q = 0,80 dm3/s, Qmaxh= 2,88 m3/h, Qśrd= 69,12 m3/d,
  5. od 01.09. do 31.01. każdego roku na podtrzymanie zalewu w ilości Q = 1,00 dm3/s, Qmaxh= 3,60 m3/h, Qśrd= 86,40 m3/d,
  6. oraz od 01.09. do 31.12. przez okres 110 dni pierwszego roku użytkowania na napełnienie stawu w ilości Q = 0,80 dm3/s, Qmaxh= 69,6 m3/h, Qśrd= 2,90 m3/d,
 
 1. Zrzucie wód ze stawu do rowu melioracji wodnych szczegółowych R-1-3 za pomocą mnicha piętrząco-zrzutowego typu MNm-7 o średnicy leżaka f 100 cm i długości leżaka L = 15 m oraz wysokości stojaka h = 1,5 m, zlokalizowanego w km 0+740 rowu R-1-3 w ilości całkowitego przepływu występującego w rowie R-1-3 w następujących terminach i ilościach:
a.    od 01.02. do 28.02. każdego roku w ilości Q = 1,00 dm3/s, Qmaxh= 3,60 m3/h, Qśrd= 86,40 m3/d,
b.    od 01.03. do 31.05. każdego roku w ilości Q = 2,00 dm3/s, Qmaxh= 7,20 m3/h, Qśrd= 172,80 m3/d,
c.    od 01.06. do 30.06. każdego roku w ilości Q = 1,00 dm3/s, Qmaxh= 3,60 m3/h, Qśrd= 86,40 m3/d,
d.    od 01.07. do 31.08. każdego roku w ilości Q = 0,80 dm3/s, Qmaxh= 2,88 m3/h, Qśrd= 69,12 m3/d,
e.    od 01.09. do 31.01. każdego roku w ilości Q = 1,00 dm3/s, Qmaxh= 3,60 m3/h, Qśrd= 86,40 m3/d,
3.    Piętrzeniu wód na stawie do rzędnej 142,10 m npm w okresie całego roku za pomocą mnicha piętrzącego typu MNm-7 o średnicy leżaka f 100 cm i długości leżaka L = 15 m oraz wysokości stojaka h = 1,5 m, zlokalizowanego na odpływie do rowu R-1-3 w km 0+740.
 
II. Wnioskowany zakres wykonania (przebudowy, rozbiórki) urządzeń wodnych służących szczególnemu korzystaniu z wód w zakresie jak wyżej polegał będzie na:
 
 1. Wykonaniu stawu rybnego, ziemnego, kopanego, przepływowego, wraz z urządzeniami związanymi z nim funkcjonalnie, zlokalizowanego na rowie R-1-3, na działkach nr 547 i 548 a.m. 3 obręb Karłowice gm. Popielów, o poniższych parametrach:
a.         długość stawu 150 m,
b.         szerokość stawu od 90 m do 130 m,
c.         powierzchnia całkowita Fc= 1,77 ha,
d.         powierzchnia lustra wody Flw= 1,44 m2,
e.         głębokość stawu (od terenu) od 2,40 m do 2,90 m,
f.           średnia głębokość napełnienia (od dna do lustra wody) 1,30 m,
g.         nachylenie skarp od półki do dna stawu n = 1 : 2,
h.         nachylenie skarp stawu do półki n = 1: 4 do 1: 5,
i.           rzędna dna zbiornika 140,80 m npm,
j.           mnich piętrząco-zrzutowy:
-          lokalizacja: rów R-1-3 w km od 0+740 do 0+755,
-          średnica leżaka f 100 cm,
-          długość leżaka 15,0 m,
-          wysokość stojaka h = 1,50 m,
-          światło stojaka 1,20 m
-          rzędna dna wylotu leżaka 141,90 m npm,
k.         przepust górny wlotowy:
-          lokalizacja rów R-1-3 w km od 0+880 do 0+888,
-          średnica f 100 cm,
-          długość przewodu 8,0 m,
-          przyczółki ziemne (wbudowany w groblę),
-          rzędna dna wlotu 142,00 m npm.
2.    Przebudowie ujściowego (końcowego) odcinka rowu R-1-3-3 polegającej na rozbiórce 50 m końcowego (ujściowego) odcinka rowu (uchodzącego do rowu R-1-3 w km 0+850) i wykonaniu nowego odcinka rowu (nadal na działkach nr 547 i 548 a.m. 3 obręb Karłowice) uchodzącego do rowu R-1-3 w km 0+880 o długości L = 50 m, szerokości w dnie b = 0,4 m i nachyleniu skarp n = 1 : 1,5.
 
3.    Rozbiórce rowu R-1-3-2 (uchodzącego do rowu R-1-3 w km 0+640) o szerokości dna b = 0,4 m, nachyleniu skarp od n = 1 : 0,5 do n = 1 : 1,5, średniej głębokości od h = 0,8 m do h = 1,0 m, na całej jego długości L = 160 mb.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML