Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-56/10

 

Opole, dnia 1 grudnia 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 56 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 18-10-2010 r., postępowania na wniosek Romualda Maciantowicza, działającego z upoważnienia Burmistrza Ozimka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia obszaru zlewni położonej w Ozimku w rejonie ul. Opolskiej, istniejącym wylotem do rzeki Mała Panew w km 30+219.
Wylot oznaczony jako W-1 zlokalizowany jest na działce nr 856/274 am 1 obręb Antoniów – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni Środkowej Odry- odcinek opolski z/s w Opolu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML