Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-48/10

 

Opole, dnia 2 listopada 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 48 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 28-09-2010 r., postępowania na wniosek Tomasza Wesołowskiego, działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych- 2-ch wylotów ścieków oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1150 O - ulicy Dworcowej w m. Popielów, dwoma nowoprojektowanymi wylotami ścieków do cieku Fiszerka, w km 1+455 (zlokalizowanymi po obu stronach cieku), w administracji WZMiUW w Opolu Oddział w Brzegu. 
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                                          Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML