Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-60/10

 

Opole, dnia 28 października 2010 r.
OŚ. BSz – 6223 – 60 /10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu o wszczęciu w dniu 25-10-2010 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach w ramach zadania „budowa ronda na połączeniu drogi wewnętrznej do siedziby spółki CTC CLATRONIC z drogą krajową nr 94 na gruntach m. Karczów”, gm. Dąbrowa, w szczególności:
I. na wykonanie urządzeń wodnych:
1. rowów przydrożnych w rejonie zjazdu z DK nr 94 do drogi wewnętrznej do siedziby CTC Clatronic , zlokalizowanych na odcinku:
- od km 172+347,52 do km 172+451,12 po stronie północnej DK 94
- od km 172+368,72 do km 172+467,02 po stronie południowej DK 94
2. przepustu pod zjazdem z DK 94 w km 172+412,22 na drogę wewnętrzna o śr. ø 800, długości 19,0 m
3. wylotów z przykanalików wpustów ø 160 w ilości 10 szt.
II. na szczególne korzystanie z wód- na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych z odwodnienia projektowanego ronda do ziemi (do rowu przydrożnego poprzez wyloty przykanalików – 10 szt.
 Stan prawny nieruchomości, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne w obrębie Karczów km 3, o numerach:
- 546 - właściciel- Skarb Państwa, trwały zarząd GDDKiA Oddz. w Opolu  
- 561/8  - właściciel- CTC Clatronic Sp. z o.o. Opole
- 561/9 - właściciel - Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w m. Krasne
- 518/2, 519 - właściciel - Prokop Łucja, Prokop Mikołaj.                                                                                                          
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML