Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-41/10

Opole, dnia 29.09.2010 roku

OŚ.ZW 6223-41/10
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 06.08.2010 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek państwa Piotra i Beaty Biela zam. Dąbrowa ul. Niemodlińska 62, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rurociągów wód drenażowych „A” i „B” dla potrzeb projektowanego stawu rybnego, ziemnego „Piotr” zlokalizowanego na działkach nr 163/3 i 166/8 a.m. 1 obręb Prądy gm. Dąbrowa, stanowiących własność wnioskodawców.
 
I. Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 
 1. Poborze wód do stawu z rurociągów: „A” za pośrednictwem rurociągu „A-1”  zlokalizowanego w km 0+864 (rurociągu „A”) i „B” za pośrednictwem rurociągu „A-2” zlokalizowanego w km 0+053 (rurociągu „B”) oraz płuczki w poniższych terminach i ilościach:
 
  1. w okresie całego roku (za wyjątkiem okresu od 20.03 do 30.04. raz na 5 lat tj. okresu potrzebnego na opróżnienie i ponowne napełnienie stawu) dla poprawy warunków tlenowych w stawie w ilości Q = 0,50 dm3/s, Qmaxh= 2,00 m3/h, Qśrd= 43,20 m3/d,
  2. od 01.03. do 30.11. każdego roku (za wyjątkiem okresu od 20.03 do 30.04. raz na 5 lat tj. okresu potrzebnego na opróżnienie i ponowne napełnienie stawu) na podtrzymanie zalewu w ilości Q = 0,13 dm3/s, Qmaxh= 0,50 m3/h, Qśrd= 11,2 m3/d,
  3. od 01.04. do 30.04. przez okres 17 dni, raz na 5 lat do napełnienia stawu w ilości Q = 2,90 dm3/s, Qmaxh= 11,00 m3/h, Qśrd= 250,00 m3/d,
 
 1. Zrzucie wód ze stawu do rurociągu „A” w km 0+826 za pomocą mnicha piętrząco-zrzutowego zlokalizowanego na tym rurociągu w poniższych terminach i ilościach:
 
a.    w okresie całego roku (za wyjątkiem okresu od 20.03 do 30.04. raz na 5 lat tj. okresu potrzebnego na opróżnienie i ponowne napełnienie stawu) dla poprawy warunków tlenowych w stawie w ilości Q = 0,50 dm3/s, Qmaxh= 2,00 m3/h, Qśrd= 43,20 m3/d
b.    od 20.03. do 31.03. raz na 5 lat w celu opróżnienia stawu ilości Q = 5,00 dm3/s, Qmaxh= 18,00 m3/h, Qśrd= 423,00 m3/d,
 
 
 
II. Wykonanie urządzeń wodnych służących szczególnemu korzystaniu z wód w zakresie jak wyżej:
 1. Stawu rybnego, ziemnego „Piotr” zlokalizowanego na działkach nr 163/3 i 166/8 a.m. 1 obręb Prądy gm. Dąbrowa, o poniższych parametrach:
a.         powierzchnia całkowita Fc= 0,40 ha,
b.         powierzchnia lustra wody Flw= 0,25 ha,
c.         głębokość stawu (od pow. terenu) od 2,50 m do 2,90 m,
d.         głębokość napełnienia (od dna do lustra wody) od 1,40 m do 2,0 m,
e.         nachylenie skarp od 1 : 4 do 1 : 5,
f.           rzędna dna zbiornika w najgłębszym miejscu 165,00 m npm,
 
2.    Mnicha piętrząco-zrzutowego MNm-4 zlokalizowanego na rurociągu „A” w km 0+826, o poniższych parametrach:
a.         średnica leżaka (rurociągu „A”) f 0,6 m,
b.         wysokość stojaka h = 1,6 m,
c.         światło stojaka b = 0,8 m.
 
3.    Płuczki zlokalizowanej na trasie rurociągu „B” (w km od 0+053 do 0+057) obok stawu o konstrukcji żelbetowej, o wymiarach 3,0 m x 2,0 m i głębokości 1,5 m,
 
4.    Rurociągu „A-1”, wykonanego z rur betonowych f 60 cm łączącego istniejący rurociąg A (w km 0+864) z płuczką zlokalizowaną na rurociągu „B” (w km 0+057) o łącznej dł. L = 45 mb ułożonego ze spadkiem i = 4,4 ‰ wraz z dwoma murowanymi studzienkami rewizyjnymi zlokalizowanymi na trasie rurociągu „A-1” odpowiednio: Nr 1 w km 0+012 (o wymiarach 0,70 m x 0,70 m i wysokości h = 0,90 m) oraz Nr 2 w km 0+045 (o wymiarach 0,70 m x 0,70 m i wysokości h = 1,55 m),
 
5.    Rurociągu „A-2” wykonanego z rur betonowych f 60 cm łączącego płuczkę ze stawem „Piotr” o łącznej dł. L = 12 mb ułożonego ze spadkiem i = 10 ‰.
 
III.   Wykonaniu rozbiórki istniejących urządzeń wodnych tj:
a.         rurociągu „A” w km od 0+826 do km 0+864 tj. na długości 38 m,
b.         rurociągu „B” w km od 0+053 do km 0+057 tj. na długości 4 m.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML