Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-46/10

 

Opole, dnia 14 września 2010 r.
OŚ. BSz - 6223 - 46 / 10                                                                                                                  
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Zgodnie z art.49, 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust. 6, 7, 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami)
 
zawiadamiam,
 
    o wszczęciu w dniu 02-09-2010 r., postępowania na wniosek  Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, pismo nr GDDKiA –O/Op-ZR/P-4/026/is/DK46-L-DK/16/2010 z dnia 02-09-2010 r., w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach przebudowydrogi krajowej nr 46 na odcinku Lędziny  - Dębska Kuźnia w km od 105+036 do km 108+884, gm. Chrząstowice:
 
 
I. Na szczególne korzystanie z wód :
 
1. Odprowadzanie wód opadowych oczyszczanych w osadnikach z projektowanej kanalizacji deszczowej wylotami W1, W2
 

Nr wylotu
Odcinek kanalizacji
Lokalizacja względem drogi
Odwadniana powierzchnia szczelna
Rzędna wylotu
Odbiornik
Strona drogi
km drogi
W1
106+059 do 106+114 L
i
106+049 do 106+164 P
 rurociąg B
 
Prawa
106+177
0,10 [ha]
161,24
rów melioracyjny RL10
W2
107+407 do 107+620 L
i
107+405,5 do 107+680 P
rurociąg C
 
Lewa
107+398
0,45 [ha]
164,37
 rów drogowy

 
2. Odprowadzanie wód opadowych do rowu drogowego (projektowany rów trawiasty) dla odcinka drogi w km od 105+460 do 106+050 (strona prawa) do wpustów z przykanalikami o śr. 200 mm:
a) wylot przykanalika P1 w km 105+591
b) wylot przykanalika P2 w km 105+690
c) wylot przykanalika P3 w km 105+810
d) wylot przykanalika P4 w km 105+930
 
3. Odprowadzanie do rowu drogowego wód opadowych (poprzez wpust z przykanalikiem) z opaski bitumicznej w km 107+209 do 107+369 (strona lewa) projektowany wpust WP8 w km 107+209.
 
4. Odprowadzanie do rowu drogowego ściekiem skarpowym wód opadowych z odcinka drogi w km 107+364 do 107+405,50 (strona prawa) - projektowanym ściekiem skarpowym Sk1 w km 107+361.
 
5. Odprowadzanie do rowu drogowego korytkiem odwodnieniowym wód opadowych, z odcinka drogi w km 0+041 do 0+058 (droga powiatowa nr 1711) – proj. wylot przykanalika P5 w km 0+059, w km drogi DK 105+368.
 
6. Odprowadzanie do rowu melioracyjnego R-G w km 0+500, wód opadowych (poprzez wpust z przykanalikiem) w km DK 105+466 z odcinka drogi w km 0+123 do 0+181 (ciąg pieszo-jezdny nr 1wpust E w km  ciągu 0+123) km DK 46 105+467.
 
7. Odprowadzanie do rowu drogowego ściekiem korytkowym w km DK 46 105+393, wód opadowych z odcinka drogi w km 0+009 do 0+046 (ciąg pieszo-jezdny nr 1 w km ciągu 0+048).
 
II. Na wykonanie urządzeń wodnych:
- wylotów z rurociągów kanalizacji deszczowej o śr. 200 mm, 2 szt.:
                  wylot W1 w km drogi 106+177
                  wylot W2  w km drogi 107+398
- wylotów przykanalików wpustów deszczowych o śr. 200 mm, 6 szt.:
                  wylot P1 w km drogi 105+591
                  wylot P2 w km drogi 105+690
                  wylot P3 w km drogi 105+810
                  wylot P4 w km drogi 105+930
                  wylot P5 w km drogi powiatowej nr 1711 - 0+059
         wylot P6 w km drogi ciągu pieszo-jezdnego nr 1 - 0+123 (km DK 46 105+466)
- budowę  nowych i przebudowę istniejących rowów przydrożnych, szer. dna 0,4 m i 1,0 m ( rów bezodpływowy „1”), nachyleniu skarp 1:1 do 1:3, spadku dna od 0,2 % do 2,0 %, o dług. łącznie 3,9 km, z przegrodami (12 szt.).
- przebudowę rowu melioracyjnego b/n od km 0+000 do km 0+396 –km DK 46  105+537÷105+932, o szer. dna 0,6 m, nachyleniu skarp 1:1,5, spadku dna 0,2 %, o dług. 0,4 km, z przegrodami (3 szt.) o wys. h=30cm
- przebudowę i budowa rowów melioracyjnych o szer. dna 0,5 m, nachyleniu skarp 1: 1,5, spadku dna 0,1 do 0,5, dług. łącznie 0,7 km:
·      rów melioracyjny R-G-7 na odcinku wylotowym z przepustu P-1 w km 0+900 rowu R-G-7 (km DK 46 105+447, strona lewa),
·      rów melioracyjny R-G na odcinku wlotowym do przepustu P-1 w km 0+475 rowu R-G (km DK 46 105+447, strona prawa),
·      rów melioracyjny b/n na odcinku od km 0+015 do 0+111 (km DK 46 105+990 do 106+078, strona prawa; ciąg pieszo-jezdny nr 1 km 0+645 do 0+735),
·      rów melioracyjny nr 428 na odcinku od km 0+000 (przy rzece Jemielnica) do km 0+155 (km DK 46 106+075 do 106+220, strona lewa; ciąg pieszo-jezdny nr 2 km 0+023 do 0+169),
·      rów melioracyjny R-L-10 na odcinku od km 2+400 do 2+452 (km DK 46 106+193 do 106+229, strona prawa; ciąg pieszo-jezdny nr 1 km 0+850 do 0+885),
·      rów melioracyjny nr 416 na odcinku od km 0+000 do 0+129 (km DK 46 106+635 do 106+763, strona lewa; ciąg pieszo-jezdny nr 2 km 0+584 do 0+710),
·      rów melioracyjny b/n na odcinku od km 0+000 do 0+083 (km DK 46 106+750 do 106+833, strona prawa; ciąg pieszo-jezdny nr 2 km 0+409 do 0+490),
·      rów melioracyjny R-L-10 na odcinku od km 4+320 do 4+405 (km DK 46 107+793 do 107+878, strona prawa).
 
III. Na likwidację rowu przydrożnego od km 107+497 do km 107+600 (strona prawa, rejon skrzyżowania z ul. Olimpijczyków).
 
IV. Na rozebranie przepustu z kręgów żelbetowych o śr. 600 mm, dług. 5,0 m na rowie melioracji szczegółowej b/n w km 0+000 (przy rzece Jemielnica), w km DK 46 106+077.
 
V. Na budowę przepustu P-A pod ciągiem pieszo-jezdnym w km 1+255 w km DK 46 106+598, z kręgów żelbetowych o śr. 600 mm, dług. 5,83, spadku dna 0,5 %, rz. wlotu 160,93, rz. wylotu 160,91.
 
VI. Na budowę przepustu P-B na rowie melioracji szczegółowej R-L-10 w km 4+334 w km DK 46 107+797, z kręgów żelbetowych o śr. 600 mm, dług. 4,45 m, spadku dna 0,5 %, rz. wlotu 166,68, rz. wylotu 166,66.
 
 
Przedsięwzięcie polegające na Rozbudowie drogi krajowej nr 46 na odc. Lędziny-Dębska Kuźnia od km 105+036 do km 108+884 będzie realizowane w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 72, poz. 620).
 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
 
Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 pok. 51 w godz. 8.00 - 15.00.
 
       Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy w Chrząstowicach,   w pokoju nr 13 I p. w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML