Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-33/10

 

Opole, dnia 2 sierpnia 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 33 / 10                                                            
 
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),     
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 19-07-2010 r., postępowania na wniosek  Elżbiety Świątkiewicz z Opola, działającej z upoważnienia Beaty Domińczyk- Łyśniewskiej z Opola, występującej z upoważnienia Uniwersytetu Opolskiego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:
-  na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie oczyszczonych ścieków: wód opadowych i roztopowych wraz z wodami drenażowymi z odwodnienia terenu przebudowy Zespołu Pałacowego w Dąbrowie na Regionalne Centrum Nauki i Biznesu w DĄBROWIE, istniejącym rurociągiem do rowu melioracyjnego (nie ujętego w ewidencji gminnej), zlokalizowanego na działce nr 383 am2 obręb Dąbrowa,w ilości obliczeniowej Q = 142,2 l/s,   
- na wykonanie obudowy wylotu ścieków ø 300 w km 0+098 rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce nr 383 am2 obręb Dąbrowa.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Urszula Karpińska- Karbowniczek
Wersja XML