Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-35/10

 

Opole, dnia 26 lipca 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 35 / 10                                                            
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 12-05-2010 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach przebudowy odcinka drogi krajowej nr 45 relacji Opole- Kluczbork na odcinku od km 129+120 do km 129+720 w miejscowości BIERDZANY, gm.Turawa, w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Opolskiej (DK 45), Szkolnej (DW 463) i Laskowskiej (DP 1340) tj.: na odprowadzanie wód opadowych  do rowu przydrożnego projektowanym wylotem zlokalizowanym w km 129+257 oraz na wykonanie urządzeń wodnych:
- na wykonaniewylotu ścieków z kanału deszczowego w km 129+257 rowu przydrożnego,
- nazarurowanie lewostronnego rowu przydrożnego na odcinku o długości 194,0 mb, tj. od km drogi 129+421 do km 129+615
- na przebudowę istniejących przepustów drogowych, zlokalizowanych pod zjazdami na lewostronnym rowie przydrożnym, w km drogi 129+223, 129+241oraz 129+273,5,
- na likwidacje prawostronnego rowu przydrożnego w miejsce kanalizacji deszczowej na odcinku od km drogi 129+260 do km 129+642. 
Stan prawny nieruchomości, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne:
- działka nr 109 am 1 obreb Bierdzany
- działki nr 39, am 2 obręb Bierdzany
właściciel - Skarb Państwa, trwały zarząd – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu.                                                                                                         
 
Ponadto informuję, że zgodnie z:
- art. 135 pkt 3 ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. z 2005 r. Dz.U. nr 239, poz.2019 ze zmianami), pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BS-6223-8/08 z dnia 07-03-2008 r., zostanie wygaszone z powodu nie rozpoczęcia wykonania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.
 
 
 
 
 
            Z up. Starosty
            Marek Parfimczyk
            Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML