Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-22/10

 

Opole, dnia 9 czerwca 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 22 / 10                                                              
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
           
informację o wszczęciu, w dniu 12-05-2010 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia części odcinka drogi krajowej nr 45 w m. JEŁOWA w km 121+700 ÷122+850 dwoma rurociągami A i B poprzez istniejące wyloty ścieków:
- W1 w km 122+040 do rowu przydrożnego, zlokalizowanego na działce nr 885/164 km 1
- W2 w km 122+180 do rowu melioracyjnego nr R-I-20 w km 0+540, zlokalizowanego na działce nr 887/242 km 1, własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA O/Opole. 
 
Ponadto informuję, że zgodnie z:
- art. 135 pkt 1 ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. z 2005 r. Dz.U. nr 239, poz.2019 ze zmianami), pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BS-6223-31/01 z dn. 06-11-2001 r. , którego termin obowiązywania upłynął z dniem 30-11-2008 r. – zostanie wygaszone (dot. wylotu W1),
- art. 136 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy, pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BS-6223-12/02 z dn. 10-05-2002 r. z terminem obowiązywania do dnia 31-05-2012 r. – zostanie cofnięte (dot. wylotu W2).   

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML