Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-23/10

 

Opole, dnia 8 czerwca 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 23 / 10                                                              
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
           
informację o wszczęciu, w dniu 14 maja 2010 r., postępowania na wniosek Prezesa Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Suchy Bór” Sp. z o.o.,46-053 Chrząstowice, ul. Pawlety 26, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącej zakładowej studni z utworów czwartorzędowych w ilościach:
 
-        jednorazowo w sezonie (w roku) do napełniania basenu - Qśrd = Qmaxd= 340 m3/d, Q max h = 26,0 m3/h,   przez cztery doby
-      w sezonie letnim dla potrzeb socjalno – bytowych Ośrodka „Suchy Bór” oraz uzupełniania wody w basenie : Qśr d = 251,6 m3/d, Qmax d = 265,06 m3/d, Q max h = 26,0 m3/h
-        poza sezonem letnim dla potrzeb socjalno – bytowych Ośrodka „Suchy Bór”: Qśr d = 36,6 m3/d, Qmax d = 48,56 m3/d, Q max h = 14,5 m3/h.
 
Lokalizacja ujęcia wody -działka nr 1139/303 km 1 obręb Suchy Bór, właściciel: Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Suchy Bór” Sp. z o.o. w Suchym Borze.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału ochrony Środowiska
Wersja XML