Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/10

 

Opole, dnia 4 czerwca 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 20 / 10                                                              
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
        Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
           
informację o wszczęciu, w dniu 29-04-2010 r., postępowania na wniosek Wójta Gminy Tułowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia miejscowości TUŁOWICE istniejącymi wylotami:
a) do rowu melioracyjnego R-M ze zlewni o powierzchni Fcałk.= 48,24 ha w obliczeniowej ilości – Qcałk = 529 l/s w tym z dróg Qd = 146 l/s, wylotem ø 800, ozn. jako W1, zlokalizowanym w km 3+120 rowu R-M, na działce nr 712/2 am 2 obręb Tułowice – właściciel Gmina Tułowice;
b) do Młynówki rz. Ścinawy Niemodlińskiej ze zlewni o powierzchni Fcałk.= 7,41 ha w obliczeniowej ilości – Qcałk = 131 l/s w tym z dróg Qd = 24 l/s, wylotem ø 300, ozn. jako W2, zlokalizowanym w km 0+460 cieku Młynówka na działce nr 635 am 2 obręb Tułowice – właściciel Gmina Tułowice;
c) do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej ze zlewni o powierzchni Fcałk.= 18,87 ha w obliczeniowej ilości – Qcałk = 345 l/s w tym z dróg Qd = 98 l/s, wylotem ø 1000, ozn. jako W4, zlokalizowanym w km 20+360 rzeki Ścinawy Niemodlińskiej na działce nr 341 am 2 obręb Tułowice – właściciel Skarb Państwa, trwały zarząd- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
 
            Ponadto informuję, że zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. z 2005 r. Dz.U. nr 239, poz.2019 ze zmianami), zostaną cofnięte pozwolenia wodnoprawne udzielone decyzją:
- Starosty Opolskiego nr OŚ.BS-6223-15/2001 z dn. 26-04-2001 r. z terminem obowiązywania 30-04-2011 r. dot. wylotu W1,
- Wojewody Opolskiego nr OŚ-III-6210/240/98/bd z dn. 19-10-1998 r. z terminem obowiązywania 21-12-2010 r. dot. wylotu W2.   
Wersja XML