Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/10

 

Opole, dnia 9 lutego 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 1 / 10                                                                
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
   informację o wszczęciu w dniu 13-01-2010 r., postępowania na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania: przebudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Dębska Kuźnia – Schodnia od km 110+867 do km 116+106, tj.:
1. na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z odcinka drogi krajowej nr 46 od km 115+056 do km 116+100 do rzeki Brzezinki w km 1+435 wylotem zlokalizowanym na działce 1351/329 km 2 obręb Schodnia 
2. na wykonanie urządzeń wodnych:
   a. wylotu ścieków zlokalizowanego w km 1+435 rzeki Brzezinki oraz km drogi 116+103 na działce 1351/329 km 2 obręb Schodnia - własność GDDKiA w Opolu
   b. przepustów drogowych na rowach przydrożnych ø 600 – 4 szt. w km drogi 114+781,   114+857, 114+941 – dwa przepusty po obu stronach drogi
   c. przebudowę rowów przydrożnych bezodpływowych:
        - lewostronnego w km drogi 110+867 ÷ 115+056 poprzez poszerzenie dna rowu do 0,4÷ 0,5 m oraz profilowaniu dna i skarp, o głębokości 0,6 ÷ 1,6 m i nachyleniu skarp 1:1,5
         - prawostronnego w km drogi 110+867 ÷ 115+067 poprzez przesunięcie istniejącego rowu o szerokości w dnie 0,4÷ 0,5 m i głębokości 0,6 ÷ 1,6 m i nachyleniu skarp 1:1,5; na odcinku 114+707 ÷115+067 rów zostanie włączony do systemu kanalizacji deszczowej poprzez komorę wlotową,
   d. na likwidację istniejącego wylotu ø 600 zlokalizowanego w km 1+442 rzeki Brzezinki w km drogi 116+097, na działce nr 1339/329 km 2 obręb Schodnia,
   e. na likwidację istniejącego lewostronnego rowu przydrożnego na odcinku od km 115+127 do km 116+100,
   f. na likwidacje przepustu ø 300 w km drogi 115+523.
Wersja XML