Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-5/10

 

Opole, dnia 5 lutego 2010 r.
OŚ. BSz– 6223 – 5 / 10                                                              
 
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),    
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
   informację o wszczęciu, w dniu 26-01-2010 r., postępowania na wniosek Krzysztofa Trusza, działającego z upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych, w ramach przedsięwzięcia: budowa drogi powiatowej nr1760 O Wrzoski – Chróścina odcinek: ul. Kolejowa od km 0+000 DK 94 w m. Wrzoski do km 1+687 przejazd kolejowy w m. Chróścina, gm. Dąbrowa, tj.:
1. na odprowadzanie do ziemi, wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1760 O w m. Chróścina i Wrzoski – ul. Kolejowa odcinek od km 0+160 do km 1+555:
-      do rowu melioracyjnego nr R-C-3 w km 1+604 poprzez studnię rewizyjną w przepuście w km drogi 0+340,30 na działce nr 233 km 4 obręb Wrzoski – własność: Skarb Państwa
-      do ziemi poprzez studnie chłonne – 8 szt. zlokalizowane na działce nr 232/45, 305/56 km 4 obręb Chróścina oraz nr 56 km 3 obręb Chróścina – własność: Skarb Państwa, trwały zarząd: Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Opolu;
2. na wykonanie urządzeń wodnych kształtujących zasoby wodne – studni chłonnych -8 szt.
 
Wersja XML