Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-59/09

 

Opole, dnia 26 stycznia 2010 r.
OŚ. BSz–6223–59/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 4 listopada 2009 r., postępowania na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych:
1.    na odprowadzanie, ścieków opadowych i roztopowych z odwodnienia dróg powiatowych w SKARBISZOWICACH, gm.Tułowice:
   - drogi powiatowej nr 1717O: odcinek o długości L=1149 m tj. od km 9+295 do km 10+444 wylotem W1 do rowu melioracyjnego RD-10
   - drogi powiatowej nr 1512O: odcinek o długości L=130 m, tj. od km 9+449 do km 9+579 wylotem W2 do rowu melioracyjnego RD-7, 
2.       na wykonanie urządzeń wodnych:
- wylotu W1 zlokalizowanego w km 0+270 rowu melioracyjnego RD-10 (km drogi 10+421) na działce nr 203 km 1 obręb Skarbiszowice (wzdłuż granicy działki nr 204/1 km 1)
- wylotu W2 zlokalizowanego w km 0+310 rowu melioracyjnego RD-7 (km drogi 9+887) na działce nr 182 km 2 obręb Skarbiszowice (wzdłuż granicy działki 181/1, 181/2 km 2)
- likwidację 3 przepustów na rowach: RD-10 w km 0+291, RD-7 w km 0+322 oraz 0+346.
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML