Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-71/09

 

Opole, dnia 19 stycznia 2010 r.
OŚ. BSz–6223–71/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 18-12-2009 r., postępowania na wniosek Marka Klyk, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Komprachcice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia części odcinka drogi gminnej ul. Szkolnej o długości 150 m w m. Komprachcicach  do rowu przydrożnego drogi gminnej wzdłuż ul. Lipowej (przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną).
Wylot ścieków zlokalizowany jest na działce nr 293 km 3 obręb Komprachcice – właściciel Gmina Komprachcice.

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału ochrony Środowiska

 

Wersja XML