Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-34/09

 

Opole, dnia 27.11.2009 roku
OŚ.ZW 6224-34/09
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 23.11.2009 roku postępowania administracyjnego na wniosek pana Stanisława Staniszewskiego z Zakładu Usług i Robót Wodnych w Opolu działającego z upoważnienia Dyrektora Zakładu Techniczno-Budowlanego Sp. z o.o. POLBAU Opole Oddziału Opole pana Norberta Bursy oraz Dyrektora Rejonu Budów Kraków Zakładu Techniczno-Budowlanego Sp. z o.o. POLBAU Opole z siedzibą w Opolu ul. Grunwaldzka 25 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu R-B, odcinka położonego poniżej przepustu pod drogą wojewódzką nr 423 Opole – Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle, polegające na:
 1. Zarurowaniu rurami żelbetowymi betras f 1000 mm, odcinka rowu melioracji wodnych szczegółowych nr R-B, zlokalizowanego na działce nr 279 a.m. 1 obręb Przywory stanowiącej własność Gminy Tarnów Opolski, poniżej przepustu f 800 mm w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 (ul. Wiejska) relacji Opole – Zdzieszowice – Kędzierzyn Koźle, w km od 0+494 do km 0+535 tj. na długości 39 m, ze spadkiem i = 8,3 ‰,
 2. Wykonaniu na wlocie do rurociągu komory betonowej S3 o wymiarach zewnętrznych 1,95 m x 3,80 m i grubości ścian 0,15 m w celu wpuszczenia do planowanego rurociągu f 1000 mm wód opadowych spływających z terenu składu kruszyw za pośrednictwem istniejącego wylotu z separatora f 600 mm; zabezpieczenia miejsca przejścia nad dnem rowu rurociągu sieci wodociągowej w obudowie osłonowej f 160 mm; odprowadzenia wód z wpustu ulicznego istniejącym wylotem f 200 mm oraz wylotu z istniejącego przepustu z przyczółkiem betonowym f 800 mm pod drogą wojewódzką nr 423 (ul. Wiejska) relacji Opole – Zdzieszowice – Kędzierzyn Koźle,
 3. Wykonaniu w km 0+530 rowu R-B studni betonowej S2 o średnicy wewnętrznej f 1500 mm, zabezpieczającej przejście nad dnem rowu rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej f 160 mm w rurze osłonowej,
 4. Wykonaniu w km 0+514 rowu R-B studni betonowej S1 o średnicy wewnętrznej f 1500 mm, umożliwiającej zmianę trasy rowu o 69o w lewo,
 5. Wykonaniu w km 0+496 rowu R-B żelbetowego typowego wylotu z rurociągu f 1000 mm wraz z ubezpieczeniem koryta rowu na długości 2,3 m oraz odtworzenie nachylenia skarp 1 : 1,5 i oczyszczeniem dna rowu na odcinku 20,0 m poniżej wylotu ze spadkiem 3,0‰.
  
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML