Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-57/09

 

Opole, dnia 19 listopada 2009 r.
OŚ. BSz–6223–57/09                                                        
 
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
           
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu, w dniu 26 października 2009 r., postępowania na wniosek Tomasza Sokulskiego, działającego z upoważnienia Burmistrza Prószkowa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych (wylotów, przepustów, rowów) w ramach przedsięwzięcia: przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Winowie, gm. Prószków, w tym na:
- likwidację rowu przydrożnego na odcinku od km 0+152 ÷ 0+220
- wykonanie (w miejscu istniejących) na rowie przepustów pod zjazdami – ø 400 – szt. 10  
- wykonanie wylotów ścieków ujętych wód opadowych ściekiem przykrawężnikowym poprzez ścieki skarpowe - 9 szt. oraz 1 rurociąg ø 200
- odprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi gminnej – ul. Szkolnej w Winowie z odcinka drogi od km 0+000 ÷ 0+622 (pomiędzy ul. Prószkowską oraz ul. Krapkowicką) do rowu przydrożnego w/w wylotami ścieków.
Lokalizacja urządzeń wodnych na działkach nr 706/200 am 1 obręb Winów, właściciel- Gmina Prószków.
 
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
Wersja XML