Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-39/09

 

Opole, dnia 06.08.2009 roku
OŚ.ZW 6223-39/09
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że z dniem 30.07.2009 roku zostało wszczęte postępowania administracyjnego, na wniosek pana Krzysztofa Borowicza zam. Szydłowiec Śląski 42 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Kanału Młynówki (pobór) i rzeki Ścinawy Niemodlińskiej (zrzut) dla potrzeb istniejących stawów rybnych, karpiowych zlokalizowanych na działkach nr 169/3, 169/1, 168/2, k.m. 1 obręb Szydłowiec Śląski gm. Niemodlin, stanowiących własność wnioskodawcy.
 
I. Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na:
 1. Piętrzeniu wód na stawach:
  1. staw „Mały” do rzędnej 153,90 m npm, za pomocą mnicha zrzutowego wody do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej i mnicha zrzutowego do stawu „Adam” w okresie od 10.04. do 15.12. każdego roku,
  2. staw „Adam” do rzędnej 153,90 m npm, za pomocą mnicha zrzutowego wody do Kanału Młynówka i mnicha doprowadzającego wodę na magazyn ryb, w okresie od 10.04. do 15.12. każdego roku,
  3. magazyn ryb do rzędnej 153,85 m npm, za pomocą mnicha zrzutowego wody do Kanału Młynówki, w okresie od 15.12. do 30.12. każdego roku,
 2. Poborze wód z Kanału Młynówka w km 0+625 za pomocą ujęcia brzegowego przy MEW Szydłowiec Śląski, zlokalizowanego w km 9+850 i doprowadzalnika dla potrzeb stawów rybnych w poniższych terminach i ilościach:
  1. od 10.04 do 30.04. przez okres 10 dni każdego roku, do zalewu stawów, w ilości Q = 10,9 dm3/s, Qmaxh= 40 m3/h, Qśrd= 942 m3/d,
  2. od 10.04 do 15.12. każdego roku dla uzupełnienia strat z tytułu parowania i przesiąków w ilości Q = 5,9 dm3/s, Qmaxh= 22 m3/h, Qśrd= 510 m3/d,
  3. od 15.12 do 30.12. każdego roku do zalewu magazynu ryb i pokrycia potrzeb tlenowych w ilości Q = 3,7 dm3/s, Qmaxh= 33 m3/h, Qśrd= 320 m3/d,
 3. Zrzucie wód ze stawów:
a.    „Mały” do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w km 9+650 i ze stawu „Adam” do Kanału Młynówka w km 0+495 za pomocą mnichów zrzutowych w okresie od 10.12. do 15.12. każdego roku przez okres 3 dni w ilości Q = 36,3 dm3/s, Qmaxh= 230 m3/h, Qśrd= 3136 m3/d,
b.    magazynu ryb do Kanału Młynówka w km 0+410 za pomocą mnicha zrzutowego w okresie od 15.12. do 30.12. w ilości Q = 3,7 dm3/s, Qmaxh= 65 m3/h, Qśrd= 320 m3/d.
 
Z up. Starosty
Krzysztof Wysdak
Wicestarosta
Wersja XML