Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Starosty Opolskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny uproszczonych planów urządzenia lasów w granicach gm. Murów

 

Opole 22.07.2009 r.
 
OŚ BCh.6110-2/08                                                    
 
 
Ogłoszenie
 
Starosty Opolskiego
 
 
Na podstawie art.48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
 
informuję
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu uproszczonego planu urządzenia lasów w granicach gminy Murów na lata 2009-2018 dla obrębów ewidencyjnych: Dębiniec, Grabczok, Murów, Stare Budkowice, Zagwiździe, Bukowo, Grabice, Młodnik, Radomierowice, Święciny.
 
Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art.48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu uproszczonego planu urządzenia lasów w granicach gminy Murów na lata 2009-2018 dla obrębów ewidencyjnych: Dębiniec, Grabczok, Murów, Stare Budkowice, Zagwiździe, Bukowo, Grabice, Młodnik, Radomierowice, Święciny.
Pismem RDOŚ-16-WPN-6636-053/09/eb z dnia 14.05.2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzenia lasów           w granicach gminy Murów na lata 2009-2018 dla obrębów ewidencyjnych: Dębiniec, Grabczok, Murów, Stare Budkowice, Zagwiździe, Bukowo, Grabice, Młodnik, Radomierowice, Święciny.
Pismem NZ/JG-4321-124/09 z dnia 16.07.2009 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzenia lasów w granicach gminy Murów na lata 2009-2018 dla obrębów ewidencyjnych: Dębiniec, Grabczok, Murów, Stare Budkowice, Zagwiździe, Bukowo, Grabice, Młodnik, Radomierowice, Święciny.
 
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzenia lasów w granicach gminy Murów na lata 2009-2018 dla obrębów ewidencyjnych: Dębiniec, Grabczok, Murów, Stare Budkowice, Zagwiździe, Bukowo, Grabice, Młodnik, Radomierowice, Święciny umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu (bip.powiatopolski.pl), na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ulicy Książąt Opolskich 27 oraz Urzędu Gminy Murów ul. Dworcowa 2 Murów.
 
                                                                                      Z upoważnienia Starosty
                                                                     Marek Parfimczyk
                                                                                      Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML