Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.BSz.6223 - 14/09

 

Opole, dnia 22 maja 2009 r.
OŚ. BSz. 6223 – 14 / 09
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),
 
informuję,
 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki o.o. HELICAL Opole, 00-803 Warszawa, Al. Jerozolimskie 56c - decyzja nr OŚ.BSz-6223-14/09 z dnia 22 maja 2009 r., na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód z wód w ramach budowy Centrum Handlowego Turawa w miejscowości Zawada oraz budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin: Turawa w m. Zawada oraz Opole – I ETAP realizacji inwestycji.
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w okresie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 Wykaz stron oraz decyzja do wglądu dla zainteresowanych stron, są dostępne w:
- Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 pok. 51 w godz. 8.00 - 15.00,
- Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Turawa, w pokoju nr 35 w godz. urzędowania.
 
 
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML