Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/09

Opole, dnia 28 kwietnia 2009 r.
OŚ. BSz–6223–20/09                                                        
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
  
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację w dniu 15 kwietnia 2009 r., postępowania na wniosek Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (3 wylotów ścieków, 1 wlotu rowu do rurociągu) oraz na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z odwodnienia drogi krajowej nr 46 Ozimek – Grodziec (od km 119+380 do 121+800), gm Ozimek.
Przewidziane do wykonania wyloty ścieków zlokalizowano:
- wylot I do cieku Rosa w km 4+029 na granicy działek: nr 910 am1 obręb Grodziec - własność GDDKiA w Opolu; nr 221/3 am5 obręb Antoniów – własność WZMiUW w Opolu
- wylot II do rowu przydrożnego dr. kr.46 w km drogi 120+988 na działce 910 am1 obręb Grodziec- własność GDDKiA w Opolu
- wylot II do rowu przydrożnego dr. kr.46 w km drogi 121+100 na działce 910 am1 obręb Grodziec- własność GDDKiA w Opolu.
- wlot rowu przydrożnego do rurociągu kd300 w km drogi 120+788 na działce 910 am 1 obręb Grodziec- własność GDDKiA w Opolu.
 
Szczególne korzystanie z wód obejmuje odprowadzanie oczyszczonych w separatorach ścieków deszczowych, w ilościach:
- wylotem I – Q obl. = 19 l/s
- wylotem II – Q obl. = 37 l/s
- wylotem III– Q obl. = 11 l/s.
 
Pozostałe urządzenia wodne związane z przebudową w/w odcinka drogi krajowej 46 tj.: mur oporowy, obiekty mostowe, objęte będą odrębną dokumentacją i postępowaniem wodnoprawnym.
 
 
 
Z up. Starosty Opolskiego
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
 

 

Wersja XML