Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - nr OŚ.BSz.6223-14/09

Opole, dnia 24 kwietnia 2009 r.
OŚ. BSz. 6223 – 14 / 09
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa oraz art. 127 ust.7, 9  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), art. 49 Kpa
 
zawiadamiam,
 
            o wszczęciu w dniu 12 marca 2009 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek Stanisława Staniszewskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa Jonathana Linkera przedstawiciela Spółki Helical Opole z/s w Warszawie, złożonego pismem nr ZURW-119/07/2009 z dnia 12 marca 2009 r., o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb realizacji przedsięwzięć budowy Centrum Handlowego Turawa w miejscowości Zawada oraz budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin: Turawa w m. Zawada oraz Opole – I ETAP realizacji inwestycji (bez skrzyżowania dwupoziomowego i przełożenia koryta rzeki Maliny), tj.:
 
1. na wykonanie urządzeń wodnych:
 
Lp.
Wyszczególnienie (podane km dotyczą rowów lub rurociągów)
Jednostki
Ilość
1
Zbiornik retencyjny otwarty ZR-1, szczelny  (nachylenie skarp 1:1,5)
powierzchnia dna
m2
1940
powierzchnia obrzeży (całkowita)
m2
3015
objętość retencyjna
m3
780
2
Zbiornik retencyjny otwarty ZR-2, szczelny  (nachylenie skarp 1:1,5)
powierzchnia dna
m2
1109
powierzchnia obrzeży (całkowita)
m2
1556
objętość retencyjna
m3
581
rurociąg f 600 wypływ ze ZR-2 do S2c z klapa zwrotną
mb
6
3
Zbiornik retencyjny podziemny ZB1 (prefabrykowany żelbetowy, firmy MALL Polska)
objętość retencyjna
m3
382
4
Zbiornik retencyjny podziemny ZB2 (prefabrykowany żelbetowy, firmy MALL Polska)
objętość retencyjna
m3
280
5
 
Kolektor RL (zmiana trasy rowu RL i zarurowanie)
rury f 600 (syfon pod w500B)
mb
37
rury f 1400
mb
540
przepust f 1400 przedłużenie od Obwdnicy do CH Turawa
mb
20
pogłębienie rowu od rz. Maliny powyżej jazu do przepustu
mb
45
studnia f 2000
szt.
1
studnia f 2200
szt.
15
studnia f 2200 z osadnikiem 0,5 m
szt.
1
klapa zwrotna f 1400; na istniejącym wylocie poniżej istniejącej drogi serwisowej Obwodnicy Płn.; km 0+138,6; km 0+743,90
szt.
2
zamknięcie awaryjne zasuwą płaską; km 0+203,80;                        km 0+716,90
szt.
2
6
 
Dren wzdłuż kolektora f 1,4 m od km 0+743 do 0+333 dalej od SRD-1 przy Obwodnicy
rury f 200
mb
537
przepust f 500 przedłużenie do istn. studzienki do proj. SRD-1
mb
14
studnia f 1000
szt.
11
likwidacja studzienki istniejącej przy Obwodnicy
szt.
1
klapa zwrotna f 200; km 0+056,50 w SRD-1
szt.
1
7
Rów RL2 (VIII.L) – zarurowanie
rury f 800
mb
459
studnia f 1200
szt.
11
zbieracze drenarskie f 100 z wylotami do studni rewizyjnych
mb
738
wlot żelbetowy powyżej al. Witosa przejmujący wody z RL2, RL2a i RL2b
szt.
1
wylot żelbetowy do ZR-1
szt.
1
Rów RL2 (VIII.L) – modernizacja istn.
przepust P-2 f 1000; km 0+596,98 (wzdłuż ul. Zapłocie); spadek i=0,5%
mb
39
rów szer. dna 0,4m; nachylenie skarp 1:1;spadek i=3,05%; głębokość względem przyległych użytków rolnych: min. 0,62m; max. 1,45m; średnia 1,09m
mb
68
8
Rów RL2a
rów szer. dna 0,4m; nachylenie skarp 1:1; spadek i=3,46%; głębokość względem przyległych użytków rolnych: min. 0,30m; max. 1,22m; średnia 0,76m
mb
234
przepust P-1 f 600; km 0+111,5; spadek i=1,94% 
mb
11
9
Rów RL2b
rów szer. dna 0,4m; nachylenie skarp 1:1; spadek i=3,95%; głębokość względem przyległych użytków rolnych: min. 0,55m; max. 0,82m; średnia 0,66m
mb
25
przepust P-3; f 600; km 0,002; spadek i=10%
mb
12
10
Rów RL2c
rów szer. dna 0,4m nachylenie skarp 1:1; śr. spadek i=1,83% ; głębokość względem przyległych użytków rolnych: min. 0,46m; max. 1,1m; średnia 0,74m;
mb
435
przepust P-4; f 800; km 0+310,60; spadek i=0,5% do 0+360,6; i=3,69% do 0+373,60
mb
63
przepust P-5; f 1000; km 0+085,80; spadek i=0,39%
mb
41
rury f 1000 od km 0+002,5 do km 0+040,80
mb
38,3
studnia f 2000
szt.
3
klapa zwrotna f 600 w S2c na odpływie z ZR-2
szt.
1
klapa zwrotna f 1000 w S2a
szt.
1
wylot żelbetowy z ZR-2 do studni S2c
szt.
1
wlot żelbetowy do ZR-2 ze studni S2b
szt.
1
11
Rów RL2c’ (na zjeździe z Obwodnicy do C.H. Turawa)
rów szer. dna 0,4m; nachylenie skarp 1:1; spadek i=0,3%; głębokość względem przyległych użytków rolnych: min. 0,58m; max. 1,39m; średnia 0,89m;
mb
73
przepust P-6 f 600; km 0+008; i=0,3%
mb
14
12
 
Rów RL2d (na wjeździe z C.H. Turawa na Obwodnice)
rów szer. dna 0,4m; nachylenie skarp 1:1; spadek i=0,55%; głębokość względem przyległych użytków rolnych: min. 0,40m; max. 1,21m; średnia 0,805m;
 
mb
37
13
Rów A
przesunięcie istniejącego rowu - parametry nowego:
rów szer. dna 0,4m; nachylenie skarp 1:1; spadek i=0,29% głębokość względem przyległych użytków rolnych: min. 0,46m; max. 1,1m; średnia 0,78m;
 
 
 
 
 
 
mb
173
przesunięcie istniejących (3 szt. ) wykonanie w rowie A 5szt. wylotów ścieków deszczowych
szt.
5
rura f 400
mb
120
studnia f 1200
szt.
3
piaskownik 6,4x0,8x1,3m
szt.
1
14
Rów C
przepust f 500; km 0+097,90; spadek i=0,03%
mb
72
przepust f 500; km 0+040,70; spadek i=0,6%
mb
17
rura f 500
mb
5
piaskownik 20x1,6x2,4
szt.
1
studnia f 1400
szt.
1
 
 
2.  na szczególne korzystanie z wód – na odprowadzanie wód z odwodnienia terenu oraz oczyszczonych ścieków ze zlewni drogowych, i parkingów, ścieków deszczowych „czystych” z połaci dachowych: 
 
Ø        istniejącym przepustem ø 1400 do rowu R-L z ujściem do rzeki Maliny w km 1+321,
Ø        ze zlewni o całkowitej powierzchni 106,00 ha
Ø        w obliczeniowej ilości (p-50%, q = 130 l/s) Qcałk.obl. =2737,81 dm3/s
 
     Transformacja odpływów w projektowanych zbiornikach retencyjnych otwartych  ZR-1 i ZR-2 + podziemnych ZB1 i ZB2 zmniejsza odpływy maksymalne do wielkości poniżej 1200 dm3/s t.j. poniżej wydajności istniejącego przepustu, który przy pełnym napełnieniu ma wydatek 1315 dm3/s.
 
Urządzenia oczyszczające:   
Ø        ścieki z odwodnienia projektowanej Alei Witosa:   separatory koalescencyjne ozn. jako SP1, SP2, SP3 HAURATON typu AQUAFIX AIO 20
Ø        ścieki z terenu C.H. Turawa: separatory koalescencyjne HAURATON ozn. jako:
      - SO1- SKG100BP
      - SO2 - SKG35BP
      - SO3 - AIO 30/3000
Ø        z drogi wewnętrznej C.H. Turawa od Ronda nr 2 (W-105) do zbiornika retencyjnego
      ZR-1: separator koalescencyjny ozn. jako SP4 HAURATON typu AQUAFIX AIO 20.   
 
 
3.    Wygaszenie, na wniosek strony pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód udzielone, firmie BONITA INVESTMENTS Sp. z o.o. z/s/ w Warszawie, dla potrzeb Centrum Handlowego „Helical Turawa Retail Park” w Zawadzie, decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz- 6223-47/07  z dnia 4 stycznia 2008 r.  
 
 
 
Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.
 
 Wykaz stron dostępny oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 pok. 51 w godz. 8.00 - 15.00.
 
       Wykaz stron jest również do wglądu w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Turawa,  w pokoju  nr 35  w godz. urzędowania.
 
 
 
 
Obwieszczenie wywieszono dnia: 27. 04. 2009 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z up. Starosty Opolskiego
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 

 

Wersja XML