Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.MP.766-43/07

Opole, dn.09.03.2009 r.

OŚ.MP.766-43/07                                                                        
 
OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU W OPOLU
 
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)
 
Zarząd Powiatu w Opolu
informuje
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu – aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015” wraz z „Planem Gospodarki odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015”.
 
Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 ww. ustawy w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu – aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015” wraz z „Planem Gospodarki odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015”.
 
Pismem nr RDOŚ-16-WOOŚ-7040-007/09/jgd z dnia 27 lutego 2009 r. (data wpływu 02.03.2009 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu – aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015” wraz z „Planem Gospodarki odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015”.
 
Pismem nr NZ/JG-4321-4/09 z dnia 11.02.2009 r. (data wpływu 12.02.2009 r.) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu – aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015” wraz z „Planem Gospodarki odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015”.
 
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu – aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015” wraz z „Planem Gospodarki odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015” umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu (bip.powiatopolski.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14
 
                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                 ZARZĄDU POWIATU
                                                                                                       Henryk Lakwa

 

Wersja XML