Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-25/08

                                                                                                       Opole, dnia 19.02.2009 roku
OŚ.ZW 6224-25/08

                                                                 Informacja
                                  o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami):

                                           podaję do publicznej wiadomości

że z dniem 12.12.2008 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pana Krzysztofa Furmanka z Biura Projektowo-Inżynierskiego „MODRAM” we Wrocławiu, działającego z upoważnienia pana Bogdana Poliwody Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. Przebudowę przepustu drogowego na rowie melioracji wodnych szczegółowych nr R-B, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463, w km 20+850 ul. Zamoście, w m. Krasiejów, polegającą na zwiększeniu średnicy i długości przepustu do poniższych parametrów: 
  a. materiał konstrukcyjny – rura stalowa lub żelbetowa,
  b. średnica przepustu Ø 800 mm,
  c. rzędna dna wlotu 181,28 m npm,
  d. rzędna dna wylotu 181,21 m npm,
  e. długość przepustu 13,00 m,
  f. spadek podłużny 0,5%.
 

 

Wersja XML