Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-60/08

Opole, dnia 17.02.2009 roku

OŚ.ZW 6223-60/08

                                Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami):

                                                podaję do publicznej wiadomości

że z dniem 01.12.2008 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjnego, na wniosek pana Wojciecha Sucheckiego Dyrektora ROLNIK Sp. z o.o. – Mikołów, Przetwórni Daniec, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych umożliwiających to korzystanie w poniższym zakresie:

 I. Wnioskowany zakres szczególnego korzystania z wód polegał będzie na: 
1. Odprowadzaniu wód opadowych i drenażowych
z nowej hali magazynowej do rowu melioracyjnego (stare koryto rzeki Suchej) w km 0+375 poprzez nowy wylot ścieków WB3, w ilości obliczeniowej QObl.= 25,0 l/s. 

II. Wykonanie urządzeń wodnych służących szczególnemu korzystaniu z wód w zakresie jak wyżej

1. Typowego, betonowego wylotu ścieków WB3 zlokalizowanego na prawym brzegu rowu melioracyjnego (stare koryto rzeki Suchej) w km 0+375, na działce nr 372/29 a.m. 9 obręb Daniec gm. Chrząstowice o poniższych parametrach:
• rurociąg Ø200 z kratą 300 x 300 mm,
• przyczółek betonowy z betonu B20,
• umocnienie wylotu palisadą z pali Ø8 cm i długości 1,00 m oraz narzutem kamiennym z tłucznia,
• rzędna dna wylotu 167,16 m npm 
• rzędna dna rowu 166, 70 m npm.

2. Drenażu opaskowego o łącznej długości 84,2 mb (z czego wzdłuż osi „C” - 60 mb i osi „21” - 24,2 mb) wykonanego z rur PVC Ø 113 (Dz 126) z filtrem z orzecha kokosowego w obsypce ze żwiru o granulacji max. Ø 32 mm i grubości od 20 cm do 30 cm, ułożonego ze spadkiem 0,3% (na całej długości) wraz ze studzienkami rewizyjnymi: Dr 5, Dr 8, Dr 9, Dr 10 oraz studzienką Dr 11 z ujściem do studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej Sd 30 (i dalej do wylotu WB3) zaprojektowanych z trzonów z rury karbowanej Ø315 mm z kinetą Ø315/110, stożkiem i włazem żeliwnym D40.

W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Piastowska 14 (pokój nr 51) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska


 

Wersja XML