Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/08

Opole,  dnia  23 stycznia 2009 r.

OŚ. BSz– 6223 – 65 /08                                                             

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),     

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu, w dniu 10 grudnia 2008 r., postępowania na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, istniejącymi wylotami, ścieków opadowych i roztopowych z dróg powiatowych (ul. Ks. J. Sztonyka, Zamkowa) do rowów RF-12, RF 12a oraz do zbiornika p-poż w m. Dąbrowa. 

Wylot ścieków do rowu RF-12a zlokalizowany  jest w km rowu 0+042, na działce nr 283 am2 obręb Dąbrowa.

Wylot ścieków do rowu RF-12 (do zarurowanego odcinka rowu do studzienki rozdzielczej) zlokalizowany jest w km rowu 0+770, na działce nr 191/8 am2 obręb Dąbrowa.

Wylot ścieków do zbiornika wodnego, pełniącego funkcję zbiornika przeciwpożarowego, zlokalizowany jest na działce nr 287 am2 obręb Dąbrowa.   

Zakład na przedmiotowe szczególne korzystanie z wód posiadał pozwolenie wodnoprawne, udzielone decyzją Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-29/04 z dnia 02  września 2004 r., które z uwagi na zakończony, z dniem 30 września 2008 r., termin  obowiązywania, zostanie wygaszone. 

 

Z up.Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML