Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-3/09

Opole, dnia 19 stycznia 2009 r.

OŚ. BSz–6223–3/09                                                       
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
  
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację  o wszczęciu, w dniu 8 stycznia 2009 r., na wniosek Pana Marka Bacały z firmy Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. we Wrocławiu, działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – pismo nr WR/R11/PL1044/1058/2008 z dnia 23-12-2008 r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Prószków – Zimnice Małe (od km drogi 16+545 do km 19+557) wraz z rondem na skrzyżowaniu z drogą krajową 45, gm. Prószków, tj. pozwoleń wodnoprawnych na:
 1. wykonanie urządzeń wodnych:
- wylotu oczyszczonych ścieków opadowych oznaczonego jako WL8 - rów przydrożny wzdłuż drogi wojewódzkiej 429 w km drogi 2+935, na działce nr 319/3 am1, obręb Zimnice Małe 
- rowów przydrożnych bezodpływowych wzdłuż drogi wojewódzkiej
- rowów przydrożnych odpływowych wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz przy drodze dojazdowej do pól (drogi zbiorczej) wraz z przepustami drogowymi w ciągu rowu 
- 23 przepustów pod zjazdami, 
- przepustu P-1 pod drogą do projektowanego rowu odprowadzającego wody z rowu przydrożnego
- rowu odprowadzającego wody z rowu przydrożnego przepustem P-1 – rów zlokalizowano na działce nr 150/2 am 1 obręb Zimnice Małe,) poprzez projektowany przepust P- 2 pod drogą użytku rolnego (działka nr 129 am 1 ) wylot z przepustu do istniejącego rowu melioracyjnego na działce nr 130 am 1 obręb Zimnice Małe - całkowita długość rowu wraz z przepustem P-2 wynosi 140 m
- przebudowę (profilowanie i skrócenie) rowów bezodpływowych przy drodze krajowej nr 45
- likwidację przepustu pod drogą wojewódzką w km 2+179.
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania:
    a) oczyszczonych ścieków deszczowych do rowu przydrożnego wylotem WL8
    b) wód z rowów przydrożnych odprowadzanych przewidzianym do wykonania rowem odprowadzającym wody poprzez przepust P-2 do rowu melioracyjnego na działce nr 129, 130 am 1 obręb Zimnice Małe.
 
                                                    Z up.Starosty
                                                Marek Parfimczyk
                               Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML