Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-55/08

Opole, dnia 19 stycznia 2009 r.

OŚ. BSz–6223–55/08                                                     
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), 
  
podaję do publicznej wiadomości,
informację  o wszczęciu w dniu 28 listopada 2008 r., postępowania wodnoprawnego na wniosek Pani Anny Janowicz z Wojewódzkiego Biura Projektów Zabrze Sp. z o.o., działającej z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach planowanego przedsięwzięcia: rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku: węzeł „Dąbrówka” – Boguszyce, tj.: od km 82+814 do km 86+66,55 oraz od km 86+887,72 do km 89+650, gm. Prószków oraz gm. Krapkowice, tj.: 
 
1. na wykonanie urządzeń wodnych:
- wylotu ścieków opadowych oznaczonego jako W2 – na rowie przydrożnym wzdłuż drogi wojewódzkiej 429, zlokalizowanym w km drogi 2+935, na działce nr 609/46 km 2 obręb Źlinice, 
-  wylotu ścieków opadowych oznaczonego jako W3 – na rowie melioracyjnym R-3 zlokalizowanym w km 0+775 w km drogi 87+545,5 na działce nr 1570/110 km 2 obręb Źlinice, gm. Prószków,
- zbiornika retencyjno – infiltracyjnego ozn. jako ZB1 w km 89+410 zlokalizowanego na działkach 760/63, 761/63, 762/51, 763/51 km 1 obręb Boguszyce, gm. Prószków, o wymiarach dna 12,0 x 30,0 m w miejscu istniejącej niecki,
 - zbiornika infiltracyjnego ozn. jako ZB2 w km 83+010,70 zlokalizowanego na działkach nr 249/3, 250/6, 250/7, 251/6,0251/7 km 1 obręb Dąbrówka Górna, gm. Krapkowice, o wymiarach 20,0 x 50,0 m w miejscu istniejącej niecki ,
- rowów przydrożnych odpływowych wraz z przepustami drogowymi w ciągu rowu 
- 15 przepustów pod zjazdami na rowach przydrożnych, 
- 10 przepustów na rowach melioracyjnych:
·         RB-2 w km 0+702 w km drogi 84+296,80 – DN 1200 w Zimnicach Wielkich
·         RB-1 w km 0+726 w km drogi 84+722,75 – DN 1400 w Zimnicach Wielkich
·         RB-4 w km 0+040 w km drogi 85+479,00 – DN 1000 w Zimnicach Wielkich
·         R-B w km 2+575 w km drogi 84+296,80 – DN 1800 w Zimnicach Wielkich
·         R-3 w km 0+775 w km drogi 87+537,35 – DN 1200 w Zimnicach Małych
·         R-B w km 2+605 w km drogi 85+719,30 – DN 1800 w Zimnicach Wielkich
·         RB-4 w km 0+055 w km drogi 85+473,90 – DN 800 w Zimnicach Wielkich
·         RB-4 w km 0+024 w km drogi 85+484,10 – DN 800 w Zimnicach Wielkich
·         R-B w km 2+544 w km drogi 85+688,34 – DN 1800 w Zimnicach Wielkich
·         RB-1 w km 0+741 w km drogi 84+723,77 – DN 1200 w Zimnicach Wielkich
 
2. na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania:
   a) oczyszczonych ścieków opadowych:
    - wylotem W1 do zbiornika retencyjno – infiltracyjnego ozn. jako ZB1
    - wylotem W2 do rowu melioracyjnego R-3 w km 0+775
    - wylotem W3 do rowu przydrożnego (oznaczonego jako nr 10)
 b) wód opadowych z rowów przydrożnych do:
    - zbiornika infiltracyjnego ozn. jako ZB2.
  
Urządzenia wodne zlokalizowane w pasie drogowym, zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej nr IG.VI-GF-7046-18/08 z dnia 07-11-2008 r., są położone na działkach własności Skarbu Państwa w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.
 
 
 
                                                        Z up.Starosty
                                                     Marek Parfimczyk
                                      Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML