Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-67 /08

Opole, dnia 16 stycznia 2009 r.

OŚ. BSz– 6223 – 67 /08                                                             
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),     
podaję do publicznej wiadomości,
informację o wszczęciu, w dniu 17 grudnia 2008 r., postępowania na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu melioracyjnego R-I w km 1+050 (do zarurowanego odcinka), istniejącym systemem kanalizacyjnym, ścieków opadowych i roztopowych, powstających z odwodnienia drogi powiatowej nr 1712 Ozimek Przywory z odcinka drogi - ul.Ozimska, w m. Raszowa, gm. Tarnów Opolski.   
Zarurowany odcinek rowu zlokalizowany jest na działce nr 865/238 am3 obręb Raszowa własności Skarbu Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Opolu. R-I jest w ewidencji Gminy Tarnów Opolski. 
 
 
                                                                   Z up.Starosty
                                                               Marek Parfimczyk
                                               Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Wersja XML