Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.9.2011.BS

Opole, dnia 29 kwietnia 2011 r.
OŚ. 6341. 9. 2011. BS
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),  
 
podaję do publicznej wiadomości,
 
informację o wszczęciu w dniu 01-02-2011 r., postępowania na wniosek  Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - na wprowadzanie, oczyszczanych w separatorze wód opadowych i roztopowych z odwodnienia z odcinka drogi krajowej nr 45 od 110+900 do km 111+900 w m. ZAWADA, istniejącym wylotem do rzeki Jemielnicy w km 6+940 zlokalizowanym na granicy działek:
-  nr 670/18 am 2 obręb Zawada- właściciel: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Opolu
- nr 52/4 am 2 obręb Zawada – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Opolu. 
 
 
 
 
 
 
 
             
Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
                                                           Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Wersja XML