Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja za rok budżetowy 2005

Opole, 2006-05-22

FN.EG.3011-12/06

           Zarząd Powiatu Opolskiego zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, informację obejmującą (w załączniku poniżej):

a) wykonanie budżetu j.s.t w poprzednim roku budżetowym, w tym  kwotę deficytu lub nadwyżki,

b) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 11 ust 1 pkt 4 w.w ustawy,

c) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu j.s.t oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

d) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów,
których gwarancje i poręczenia dotyczą,

e) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty,

f) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.


Zarząd Powiatu Opolskiego
1. Henryk Lakwa
2. Krzysztof Wysdak
3. Irena Łysy - Cichon
4. Rudolf Mohlek
5. Zygmunt Olbryt

Wersja XML