Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole Zewnętrzne w 2012 roku

 

I.    W dniach od 23 do 27 stycznia 2012 r. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu kontrolę sprawdzającą wdrożenia wniosków  pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej w 2006 r. kontroli kompleksowej wydziału. (Protokół wystąpienia pokontrolnego z dnia  24 maja 2012 r.)

 

Kontrolujący ocenili wykonywanie zadań przez wydział pozytywnie z uchybieniami i nieprawidłowościami.

 

Nieprawidłowości dotyczyły  udzielenia pozwoleń na budowę jednakże  stwierdzone w nich odstępstwa miały charakter wyłącznie formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej jednostki zarówno w aspekcie finansowym jak i wykonywania zadań.

 

Natomiast uchybienia dotyczyły realizacji zadań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

 

W odpowiedzi na ww. zastrzeżenia Starosta zobowiązał Naczelnika Wydziału Budownictwa do  konieczności wyeliminowania nieprawidłowości i bezwzględnego przestrzegania stosownych norm i procedur zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

 

II.    W dniach od 30 stycznia do 5 marca 2012 r. Opolski Wojewódzki Inspektor nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadził w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji  Geodezyjnej  i Kartograficznej kontrolę  sprawdzająca z zakresu geodezji i kartografii.

 

Kontrolujący pozytywnie ocenili działania Starosty Opolskiego w zakresie spraw objętych kontrolą.

 

Jednocześnie kontrolujący  wydali następujące zalecenia pokontrolne:

-   przyjmować do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowania wykonane zgodnie z przepisami prawa,

-  dokumentować termin realizacji zamówień na informacje z operatów,

-   przyśpieszyć proces modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie komputerowych baz danych.

 

Zalecenia powyższe są realizowane na bieżąco.

 

III. W dniach od 17 kwietnia do 4 maja  2012 r. Opolski Urząd Wojewódzki  - Wojewódzki  Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przeprowadził w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności kontrolę kompleksową  z zakresu funkcjonowania placówki.

 

  Działalność placówki  została oceniona pozytywnie z uchybieniami dotyczącymi:

         -  poprawy warunków lokalowych

        - podjęcia działań polegających na prawidłowym  powołaniu składu orzekającego i powodowania  wyeliminowania nielicznych uchybień w ocenach o ustalenia stopnia niepełnosprawności.

 

Zalecenia powyższe realizowane są na bieżąco , natomiast warunki lokalowe ulegną poprawie z chwilą zakończenia remontu budynku Starostwa.

 

IV.  W dniu 25 kwietnia 2012 r.  Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi przeprowadził wizytę monitorującą kontrolę trwałości projektu „Modernizacja  drogi nr 1708 relacji Chróścice, której celem było potwierdzenie trwałości projektu.

 

      Kontrolujący nie stwierdzili uchybień i potwierdzili trwałość projektu.

 

V.  W dniach 8, 18, 20 czerwca 2012 r.  Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Opolu  kontrolę dotyczącą naliczenia i wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy.

     W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości

     Wystosowano wystąpienie, w którym wniesiono o  uzupełnienie  kart ewidencji czasu pracy oraz  określenie  w umowie o pracę dopuszczalnej  liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy  dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

  Zalecenia wykonywane są na bieżąco.

 

VI. W dniach od 28 do 29 czerwca 2012 r.  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu dokonał w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu kontroli realizacji projektu „Przyszłość należy do specjalistów II”.

     

     Kontrolujący  nie stwierdzili nieprawidłowości,  ocenili  realizację projektu jako poprawny, wymagający usprawnień.

 

     Nie wydano zaleceń.

VII. W dniu 5 grudnia 2012 r.  została przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Opolu kontrola w Wydziale Geodezji i Kartografii dotycząca postępowania z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną.

 

        Kontrolujący  zbadał całość dokumentacji archiwalnej  w Wydziale oraz sposób jej przechowywania. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

 

 

Wersja XML